Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wsparcie dla Filipin

W odpo­wie­dzi na apel Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka o modli­twę i pomoc dla ofiar taj­fu­nu Haiy­nan, zachę­cam do wyra­że­nia soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­ny­mi na Fili­pi­nach. Skut­ki tra­ge­dii są ogrom­ne, pra­wie 10 milio­nów miesz­kań­ców wyma­ga natych­mia­sto­wej pomo­cy, a wie­lu z nich ele­men­tar­nych środ­ków, nie­zbęd­nych do prze­ży­cia. Cari­tas Pol­ska, dzię­ki ofiar­no­ści wier­nych, nie pierw­szy raz wspie­ra Fili­piń­czy­ków. Dwa lata temu po przej­ściu taj­fu­nu Sen­dong, któ­ry znisz­czył region Cagay­an de Oro, zor­ga­ni­zo­wa­no zbiór­kę, dzię­ki któ­rej wie­lu fili­piń­skim rodzi­nom zdo­ła­no odbu­do­wać znisz­czo­ne domy. Tym razem, już 11 listo­pa­da br. zosta­ła prze­ka­za­na kwo­ta 50 tysię­cy euro na wodę pit­ną i doraź­ną pomoc żyw­no­ścio­wą. (…) Dzia­ła­nia Cari­tas Pol­ska moż­na tak­że wes­przeć, wysy­ła­jąc SMS cha­ry­ta­tyw­ny na numer 72052 z hasłem: POMAGAM. Wyra­żam wdzięcz­ność za każ­dy gest miło­sier­dzia wobec cier­pią­cych i wspar­cie w duchu chrze­ści­jań­skiej soli­dar­no­ści.

War­sza­wa, 12 XI 2013 r.