Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Za ideologią gender kryje się negacja Pana Boga

Gen­der to ide­olo­gia, któ­ra od kil­ku­na­stu lat jest coraz bar­dziej mod­na, a nawet w ramach popraw­no­ści poli­tycz­nej jest obo­wią­zu­ją­cą dok­try­ną. (…) To zja­wi­sko kul­tu­ro­we skie­ro­wa­ne jest prze­ciw­ko mnie i mojej toż­sa­mo­ści, wyra­sta­ją­cej zresz­tą z tego, kim jestem jako czło­wiek, okre­ślo­ny przez moją bio­lo­gię, czy­li kod gene­tycz­ny. Kon­se­kwen­cją jest obró­ce­nie się prze­ciw­ko rodzi­nie i posia­da­niu dzie­ci. Prak­tycz­nie jest to ide­olo­gia, sza­le­nie nie­bez­piecz­na, któ­ra pro­wa­dzi do śmier­ci danej cywi­li­za­cji. (…) Mogę sobie łatwo wyobra­zić, że za jakiś czas, mam nadzie­ję, że sam tego nie doży­ję, że w roku 2050 nie­licz­ni bia­li będą poka­zy­wa­ni innym rasom ludz­kim – tu, na tere­nie Euro­py – tak, jak India­nie są poka­zy­wa­ni w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w rezer­wa­tach. Byli sobie kie­dyś tacy ludzie, któ­rzy tu zamiesz­ki­wa­li, ale prze­sta­li ist­nieć na wła­sne życze­nie, ponie­waż nie potra­fi­li uznać tego, kim są od stro­ny bio­lo­gicz­nej. Za ide­olo­gią gen­der kry­je się nega­cja Pana Boga, któ­ry stwo­rzył czło­wie­ka jako kobie­tę i męż­czy­znę. Powo­łał ich do wspól­ne­go życia, do tego, żeby żyli w mał­żeń­stwach, żeby rodzi­li dzie­ci, żeby czy­ni­li sobie zie­mię pod­da­ną. Dzi­siaj cho­dzi o to, żeby się bawić, żeby – takie mod­ne sło­wo – „gril­lo­wać” – taka meta­fo­ra współ­cze­sno­ści. A po nas – niech będzie potop. Przy kwe­stio­no­wa­niu naj­bar­dziej – wyda­wa­ło­by się dotych­czas nie­pod­wa­żal­nych zasad racjo­nal­no­ści, że ktoś jest kobie­tą lub męż­czy­zną. I to jest gen­der.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas „Dia­lo­gu Mło­dych o wie­rze” – cyklicz­nych spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych w koście­le Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej, Pabia­ni­ce, 15 XI 2013 r.