Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chrześcijanie nie są ludźmi drugiej kategorii

Nie ma chrze­ści­jań­stwa bez krzy­ża, nie ma praw­dzi­we­go Kościo­ła, nie ma wia­ry chrze­ści­jań­skiej bez tru­du, bez prze­śla­do­wań. (…) Nale­ży bro­nić krzy­ża, ale ina­czej niż w cza­sach wojen krzy­żo­wych czy nawet jak bro­nią go chrze­ści­ja­nie w Afry­ce i Azji, któ­rzy muszą nie­jed­no­krot­nie odda­wać życie za wia­rę. Nie ma i nie będzie praw­dzi­we­go chrze­ści­jań­stwa bez ofia­ry, krzy­ża i cier­pie­nia. Trud­no przy­jąć naukę Chry­stu­sa i Dzie­sięć Przy­ka­zań, ale to jest moż­li­we i jest pięk­ne, kształ­tu­je czło­wie­czeń­stwo. (…) Chrze­ści­ja­nin nie może rezy­gno­wać z obec­no­ści w świe­cie jako chrze­ści­ja­nin. Chrze­ści­ja­nie nie są ludź­mi dru­giej kate­go­rii, nie mogą być. Pła­cą takie same podat­ki, kupu­ją i sprze­da­ją, z tą róż­ni­cą, że powin­ni robić to uczci­wie. Trze­ba dawać świa­dec­two zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go. Cie­szy, że coraz bar­dziej w życie Kościo­ła anga­żu­ją się świec­cy i powsta­ją nowe gru­py. To dzię­ki Kościo­ło­wi na całym świe­cie doce­nia się dzi­siaj nie­peł­no­spraw­nych. Daw­niej ludzie się wsty­dzi­li, ukry­wa­li dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne. Dzi­siaj są sto­wa­rzy­sze­nia mówią­ce o god­no­ści tego czło­wie­ka. To jest egza­min praw­dzi­we­go huma­ni­zmu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w archi­ka­te­drze prze­my­skiej
w uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la na zakoń­cze­nie Roku Wia­ry, 24 XI 2013 r.