Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czy Bóg jest Twoim Królem?

Chry­stus umi­ło­wał Kościół i wydał za nie­go same­go sie­bie, aby go uświę­cić, aby oso­bi­ście sta­wić przed sobą Kościół jako chwa­leb­ny, nie mają­cy ska­zy czy zmarszcz­ki” – to sło­wa Listu do Efe­zjan, wska­zu­ją­ce na wizję kró­lo­wa­nia Jezu­sa w dzi­siej­szym świe­cie. Wła­dza Chry­stu­sa nad wie­rzą­cy­mi ma „cha­rak­ter mał­żeń­ski”. Tak, jak w mał­żeń­stwie jej zada­niem jest pomoc dru­gie­mu w zmia­nie od bra­ku ide­al­no­ści poprzez dora­sta­nie ku osią­gnię­ciu świę­to­ści: „Dosko­na­łość jest punk­tem doj­ścia, a nie wyj­ścia”. (…) Eucha­ry­stia wkom­po­nu­je mnie w Cia­ło Chry­stu­sa, bez tego jeste­śmy na zewnątrz Kościo­ła, widzi­my tyl­ko struk­tu­ry, tra­dy­cje i oby­cza­je. Z tego wyni­ka jed­ność Kościo­ła. Nikt z Was nie zna tutaj wszyst­kich, a jeste­ście prze­cież jed­nym Cia­łem. (…) Fakt, że Kościół jest Chry­stu­sa, a nie nasz, jest siłą Kościo­ła. Ina­czej mie­li­by­śmy jed­no­oso­bo­we kościo­ły, gdyż mie­rząc przez pry­zmat ludz­kiej oce­ny, wie­lu nie nada­wa­ło­by się do Kościo­ła. Naj­więk­szą wła­dzę nad swo­im Cia­łem Jezus posia­da na Krzy­żu, bo może je wydać na ofia­rę. To my jeste­śmy tym Cia­łem – Chry­stus ma moc nas wydać na ukrzy­żo­wa­nie. Stąd, kie­dy krzyż sta­je się kon­kret­ną per­spek­ty­wą przed czło­wie­kiem, nie może mu powie­dzieć „nie”, bo widzi na nim Chry­stu­sa, swe­go wład­cę. Są takie momen­ty w życiu, kie­dy to, co wybra­łeś i uko­cha­łeś, obja­wi Ci się jako krzyż – wte­dy wła­śnie spraw­dzi się, czy Bóg jest Two­im Kró­lem.

Frag­ment wypo­wie­dzi do męż­czyzn zgro­ma­dzo­nych w Pie­ka­rach koło Kra­ko­wa
na week­en­do­wym spo­tka­niu „Męski wymiar wia­ry”, 24 XI 2013 r.