Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Adwent – czas przy­go­to­wa­nia do Boże­go Naro­dze­nia, poma­ga nam wciąż przyj­mo­wać Pana, nasze­go Zbaw­cę, któ­ry do nas przy­cho­dzi. W Adwen­cie uczy­my się posta­wy cze­ka­nia: na Boże sło­wo, na Ewan­ge­lię, dobre natchnie­nia, na śmierć, na nie­bo. Dziś czło­wiek nie umie i nie chce cze­kać. Mło­dzi nie chcą cze­kać do ślu­bu, aby żyć cie­le­śnie, mał­żon­ko­wie – czę­sto się to zda­rza – nie chcą cze­kać, aż emo­cje się wyci­szą i będzie moż­na kon­flikt roz­wią­zać. Św. Paweł pisze: „Mam wła­śnie ufność, że Ten, któ­ry zapo­cząt­ko­wał w was dobre dzie­ło, dokoń­czy go do dnia Chry­stu­sa Jezu­sa” (Flp 1,6). „Dobrym dzie­łem” jest miłość mał­żon­ków, jest łaska Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Bóg zapo­cząt­ko­wu­je w nas i mię­dzy nami „dobre dzie­ła”: pierw­sze spo­tka­nie, prze­ży­wa­nie zauro­cze­nia, ślub, dziec­ko. „A modlę się o to – pisze Apo­stoł – aby miłość wasza dosko­na­li­ła się coraz bar­dziej i bar­dziej w głęb­szym pozna­niu i wszel­kim wyczu­ciu dla oce­ny tego, co lep­sze” (Flp 1,9–10). Św. Paweł pod­kre­śla łącz­ność mię­dzy modli­twą a dosko­na­le­niem się miło­ści. Modli­twa indy­wi­du­al­na i wspól­no­to­wa umac­nia miłość ku Bogu i ku ludziom: ku mał­żon­kom, dzie­ciom, rodzi­com i teściom, ku każ­de­mu czło­wie­ko­wi. W Adwen­cie szcze­gól­ną Prze­wod­nicz­ką jest Nie­po­ka­la­na Dzie­wi­ca Mary­ja. Bóg wybrał Mary­ję na Mat­kę swe­go Syna, uczy­nił Ją Nie­po­ka­la­ną od chwi­li poczę­cia. W cza­sie Zwia­sto­wa­nia Mary­ja pozna­ła Boży zamysł. Przy­ję­ła Bożą wolę: „Oto Ja Słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według twe­go sło­wa” (Łk 1,38). Bł. Jan Paweł II poma­ga mał­żon­kom, rodzi­nom przy­jąć i zre­ali­zo­wać Boży plan, któ­ry dla czło­wie­ka i wspól­no­ty jest powo­ła­niem. „Kościół, idąc za Chry­stu­sem, naucza praw­dy, któ­ra nie zawsze jest zgod­ną z opi­nią więk­szo­ści” (adh. Fami­lia­ris Con­sor­tio, p. 5). „Wśród naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­cych zna­ków… Ojco­wie Syno­du uwy­dat­ni­li w szcze­gól­ny spo­sób sze­rze­nie się roz­wo­dów i two­rze­nie nowych związ­ków … zawie­ra­nie jedy­nie cywil­nych kon­trak­tów mał­żeń­skich … przyj­mo­wa­nie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa bez żywej wia­ry … odrzu­ca­nie norm moral­nych, któ­re regu­lu­ją współ­ży­cie mał­żeń­skie i nada­ją mu ludz­ki i chrze­ści­jań­ski wymiar” (Fami­lia­ris Con­sor­tio, p. 7).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zasta­no­wię się, w jaki spo­sób poboż­ność maryj­na, Jej przy­kład, róża­niec, mogą mnie i rodzi­nie pomóc w reali­za­cji powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go.