Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ewangelia nie może być podporządkowywana nowym pomysłom

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Akcja Kato­lic­ka to naj­bliż­sza pro­bosz­czo­wi wspól­no­ta do współ­pra­cy, do budo­wa­nia jed­no­ści, do bra­nia cię­ża­rów i rado­ści, suk­ce­sów, razem z kapła­nem i bisku­pem. (…) Rodzi­na jest pod­sta­wą spo­łe­czeń­stwa i pierw­szą wycho­waw­czy­nią wia­ry. Uda­ło się wmó­wić, że w rodzi­nie nie musi być ojca i mat­ki, męża i żony, że dobrem będzie, jeśli się rozej­dą, bo mają cha­rak­te­ry nie­do­bra­ne. To nie­praw­da. Jeśli byli dobra­ni przez rok czy kil­ka lat, to są dobra­ni, tyl­ko ego­izm wziął górę. Dzi­siaj sły­szy­my, że nawet po 30 latach oka­zu­je się, że mał­żeń­stwo było nie­do­bra­ne. Coś się sta­ło, prze­sta­li­śmy pra­co­wać nad sobą. (…) Dys­kry­mi­nu­ją­ce są decy­zje Kra­jo­wej Rady Radio­fo­nii i Tele­wi­zji wobec sta­rań Tele­wi­zji Trwam o miej­sce na mul­ti­plek­sie cyfro­wym. Wiem, że słu­cha­cze Tele­wi­zji Trwam i Radia Mary­ja to nie jest cały Kościół kato­lic­ki w Pol­sce, bo jest wie­le innych sta­cji, ale są to ludzie, któ­rzy mają pra­wo tak jak inni, żeby ich usza­no­wać. (…) Ewan­ge­lia nie może być pod­po­rząd­ko­wy­wa­na nowym pomy­słom, ale to one powin­ny być zgod­ne z Ewan­ge­lią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej w cza­sie spo­tka­nia
Die­ce­zjal­ne­go Insty­tu­tu Akcji Kato­lic­kiej Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej,
Gro­dzi­sko Dol­ne w pobli­żu Leżaj­ska, 19 I 2013 r.