Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bracia innej religii

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Myślę o tym, jak głę­bo­ka jest nauka, któ­rą może­my czer­pać ze słów Pisma Świę­te­go wybra­nych na dzi­siej­sze modli­tew­ne spo­tka­nie, i jak waż­na jest ta nauka dla pro­wa­dze­nia dia­lo­gu wszę­dzie tam, gdzie na wspól­ną prze­szłość kła­dą się cie­nie krzywd dozna­nych i wyrzą­dzo­nych. Myślę o tym, jak wiel­kim darem jest Sło­wo Boże, któ­re poma­ga nam prze­zwy­cię­żyć czy­sto ludz­kie reak­cje i budo­wać przy­szłość w zaufa­niu do miło­ści Boga, któ­ry budzi w ludz­kim ser­cu szla­chet­ne nadzie­je, daje swo­im wier­nym wiel­kie obiet­ni­ce i pozo­sta­je im na zawsze wier­ny. (…) Wiel­ka jest ta nauka i potrzeb­na w każ­dym cza­sie, gdy ludzie chcą dążyć do budo­wa­nia trwa­łych rela­cji poko­ju zgod­ne­go współ­ży­cia. (…) Chciej­my we wspól­nej modli­twie pro­sić Boga o dar życz­li­we­go spoj­rze­nia na sie­bie nawza­jem, szcze­re zain­te­re­so­wa­nie losem naszych bra­ci i sióstr innej reli­gii, wyzna­nia, kul­tu­ry. Chciej­my pro­sić przede wszyst­kim, byśmy zawsze – budu­jąc przy­szłość dziś – zaczy­na­li od szu­ka­nia Boże­go zamy­słu wobec nas i naszych bliź­nich. Wte­dy jest nadzie­ja, że Boże kró­lo­wa­nie przy­bli­ży się dzię­ki nam i zaowo­cu­je poko­jem. Wte­dy będzie­my w sta­nie nie dopu­ścić, by powtó­rzy­ły się lata nie­na­wi­ści i gro­zy, jakie naj­star­si z nas jesz­cze pamię­ta­ją.

Frag­ment pozdro­wie­nia w syna­go­dze „Tem­pel” z oka­zji
16. Dnia Juda­izmu, Kra­ków, 19 I 2013 r.