Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trudne dziedzictwo podzielonego chrześcijaństwa

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Nie usta­waj­my w modli­twie o dar jed­no­ści. To wła­śnie pra­gnie­nie gło­sze­nia innym Chry­stu­sa i nie­sie­nia świa­tu Jego orę­dzia pojed­na­nia uświa­da­mia, jak wiel­kim para­dok­sem jest podział chrze­ści­jan. Jak bowiem nie­wie­rzą­cy będą mogli przy­jąć orę­dzie Ewan­ge­lii, sko­ro sami chrze­ści­ja­nie, choć wszy­scy powo­łu­ją się na tego same­go Chry­stu­sa, są mię­dzy sobą podzie­le­ni? (…) Powin­ni­śmy prze­ma­wiać jed­nym gło­sem i dawać świa­dec­two, że uwie­rzy­li­śmy naj­więk­szej Miło­ści, że Ona odmie­ni­ła nasze życie. (…) Uprze­dza­nia i nie­chę­ci wza­jem­ne osła­bia­ją ewan­ge­li­za­cję współ­cze­sne­go świa­ta. Nie może­my godzić się z trud­nym dzie­dzic­twem podzie­lo­ne­go chrze­ści­jań­stwa, prze­ję­tym od poprzed­nich poko­leń uczniów Chry­stu­sa, któ­rzy nie pora­dzi­li sobie z wiel­ko­ścią daru jed­ne­go Kościo­ła, jed­nej wspól­no­ty i jed­nej wia­ry. Upra­gnio­na jed­ność wyma­ga poko­ry wewnętrz­ne­go nawró­ce­nia, goto­wo­ści prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia, i odważ­ne­go poszu­ki­wa­nia praw­dy. Nie­jed­no­krot­nie wyda­je się, że to prze­kra­cza nasze siły i moż­li­wo­ści. Tym bar­dziej potrzeb­na jest modli­twa, by Pan oświe­cił umy­sły i wzbu­dził w nas świę­te pra­gnie­nie zjed­no­cze­nia wszyst­kich nur­tów chrze­ści­jań­stwa.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go pod­czas nabo­żeń­stwa w koście­le ewan­ge­lic­kim Zba­wi­cie­la, w ramach trwa­ją­ce­go Eku­me­nicz­ne­go Tygo­dnia Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan na Ślą­sku, 20 I 2013 r.