Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wierny Chrystusowi i Polsce

Odszedł senior Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp

Fot. Ł. Korze­niow­ski

„Żegna­my czło­wie­ka, któ­ry całe swo­je życie poświę­cił dla dobra Kościo­ła w Pol­sce. Był żar­li­wym kapła­nem, gor­li­wym bisku­pem i roz­trop­nym Pry­ma­sem Pol­ski. Przez posłu­gę sło­wa i sakra­men­tów nie­stru­dze­nie przy­bli­żał wier­nym Chry­stu­sa” – powie­dział Pry­mas Pol­ski ks. abp Józef Kowal­czyk o zmar­łym ks. kard. Józe­fie Glem­pie.
Zmarł po dłu­giej cho­ro­bie, w wie­ku 83 lat. Jesz­cze kil­ka godzin przed śmier­cią – pod­czas pogrze­bu śp. Jadwi­gi Kaczyń­skiej – ks. kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o pogor­sza­niu się sta­nu jego zdro­wia i pro­sił o modli­twę: „Wołaj­my Ojcze Przed­wiecz­ny, dla bole­snej męki Jezu­sa miej miło­sier­dzie nad Księ­dzem Kar­dy­na­łem Józe­fem”. „Żegna­my dziś czło­wie­ka, któ­ry całe swo­je życie poświę­cił dla dobra Kościo­ła w Pol­sce. Był żar­li­wym kapła­nem, gor­li­wym bisku­pem i roz­trop­nym Pry­ma­sem Pol­ski” – powie­dział Pry­mas Pol­ski ks. abp Józef Kowal­czyk. Ks. kard. Józef Glemp był wiel­kim patrio­tą i obroń­cą życia każ­de­go czło­wie­ka od momen­tu poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Stał na stra­ży  porząd­ku moral­ne­go opar­te­go na Ewan­ge­lii i nauce Kościo­ła kato­lic­kie­go. Wie­lo­krot­nie i w każ­dej sytu­acji przyj­mo­wał oraz wspie­rał obroń­ców życia – jego zde­cy­do­wa­nej posta­wie naród pol­ski zawdzię­cza fakt, iż Pol­ska, jako pierw­sze pań­stwo świa­ta, w warun­kach demo­kra­cji, odrzu­ci­ła 7 stycz­nia 1993 roku hanieb­ną usta­wę dopusz­cza­ją­cą zabi­ja­nie poczę­tych dzie­ci, narzu­co­ną nam w cza­sach sta­li­now­skich, 27 kwiet­nia 1956 roku. Był przy­ja­cie­lem TRK „Źró­dło”, bło­go­sła­wił mu, wie­lo­krot­nie spo­ty­kał się z redak­to­ra­mi tygo­dni­ka. Ksiądz kar­dy­nał Józef Glemp uro­dził się 18 grud­nia 1929 roku w Ino­wro­cła­wiu. Kształ­cił się w Pry­ma­sow­skim Wyż­szym Semi­na­rium  Duchow­nym w Gnieź­nie oraz  Arcy­bi­sku­pim Semi­na­rium Duchow­nym w Pozna­niu. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 25 maja 1956 roku w Gnieźnie.W latach 1967–1979 był oso­bi­stym sekre­ta­rzem ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. 21 kwiet­nia 1979 roku został wyświę­co­ny na bisku­pa war­miń­skie­go. Po śmier­ci Pry­ma­sa Pol­ski ks. kard. Wyszyń­skie­go mia­no­wa­ny arcy­bi­sku­pem Metro­po­li­tą War­szaw­sko-Gnieź­nień­skim (7 lip­ca 1981 r.), a dwa mie­sią­ce póź­niej, 12 wrze­śnia, Pry­ma­sem Pol­ski. W lutym 1983 r. ks. abp Józef Glemp otrzy­mał kape­lusz kar­dy­nal­ski. Na szla­ku Pry­ma­sów Hlon­da i Wyszyń­skie­go W PRL przez 15 lat Służ­ba Bez­pie­czeń­stwa pró­bo­wa­ła skło­nić ks. Glem­pa, aby został ich taj­nym współ­pra­cow­ni­kiem. W tym celu sto­so­wa­ła pod­słu­chy, inwi­gi­la­cję, wezwa­nia na roz­mo­wy, podej­mo­wa­ła pró­by skom­pro­mi­to­wa­nia na tle oby­cza­jo­wym. Pomi­mo tych szy­kan nie ugiął się i dzia­ła­nia SB oka­za­ły się cał­ko­wi­cie nie­sku­tecz­ne. 18 grud­nia 2009 r. ukoń­czył 80 lat. Tego same­go dnia, zgod­nie z decy­zją Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, zakoń­czył 28-let­nią posłu­gę jako urzę­du­ją­cy Pry­mas Pol­ski. Pry­mas Glemp posia­dał god­ność Bali­wa Wiel­kie­go Krzy­ża Hono­ru i Dewo­cji Zako­nu Mal­tań­skie­go oraz Wiel­kie­go Prze­ora Zwierzch­nic­twa Pol­skie­go Zako­nu Rycer­skie­go Gro­bu Boże­go w Jero­zo­li­mie. Jest dok­to­rem hono­ris cau­sa 10 wyż­szych u czel­ni w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, Uni­ver­si­ty of San­to Tomas w Mani­li. Wie­rzy­my, że teraz, gdy już prze­szedł do wiecz­ne­go życia i dzię­ki zbaw­cze­mu dzie­łu odku­pie­nia Jezu­sa Chry­stu­sa oglą­da Boga, Stwo­rzy­cie­la świa­ta, będzie wspo­ma­gał nas w wal­ce  o dopro­wa­dze­nie do cał­ko­wi­tej  ochro­ny praw­nej każ­de­go poczę­te­go życia czło­wie­ka, bez żad­nych hanieb­nych wyjąt­ków. Wdzięcz­ni za posta­wę i  świa­dec­two wia­ry modli­my się: Wiecz­ne odpo­czy­wa­nie racz mu dać Panie, a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj mu świe­ci na wie­ki wie­ków. Amen Redak­cja TRK „Źró­dło”