Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg mówi w ciszy

KS. BP KRZYSZTOF WĘTKOWSKI BISKUP POMOCNICZY GNIEŹNIEŃSKI

Prze­bu­dzić się, to usły­szeć głos Boga, któ­ry do nas przy­cho­dzi. Dzi­siaj żyje­my w takich cza­sach, że ten głos prze­bi­ja się z tru­dem, bo jeste­śmy zasy­py­wa­ni infor­ma­cja­mi w więk­szo­ści zupeł­nie nam nie­po­trzeb­ny­mi, zbęd­ny­mi, nie­przy­dat­ny­mi, ale je przyj­mu­je­my, nato­miast nie mamy goto­wo­ści do tego, aby posłu­chać, co ma nam do powie­dze­nia Bóg. A On przyj­dzie do nas tyl­ko w ciszy i przyj­dzie ze sło­wem, któ­re usły­szy­my tyl­ko w ciszy. Dla­te­go trze­ba się wyci­szyć, wyłą­czyć z pew­nych rze­czy – do tego wzy­wa nas czas Adwen­tu. Bez wyci­sze­nia i ducho­we­go przy­go­to­wa­nia nasze prze­ży­wa­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia będzie powierz­chow­ne, a nasza radość pozor­na. Czło­wiek, któ­ry prze­ży­wa Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, ale czy­ni to bez wymia­ru reli­gij­ne­go, nie odno­sząc się do tego czym one są i o czym mówią, prze­ży­wa je w spo­sób kale­ki. Trud­no żeby tak prze­ży­wał Boże Naro­dze­nie czło­wiek wie­rzą­cy i dla­te­go czas Adwen­tu powi­nien dobrze wyko­rzy­stać. Adwent to tak­że czas przy­go­to­wa­nia na osta­tecz­ne przyj­ście Chry­stu­sa. To powin­no nam uświa­da­miać, że życie, któ­re tutaj prze­ży­wa­my jest waż­ne i istot­ne, ale jest tyl­ko pew­nym eta­pem. Czas spo­tka­nia z Chry­stu­sem jest dla nas cza­sem pew­nym – nie wie­my tyl­ko kie­dy ono nastą­pi, ale że nastą­pi, tego jako ludzie wie­rzą­cy, jeste­śmy pew­ni i dla­te­go mamy być na to osta­tecz­ne spo­tka­nie z Chry­stu­sem przy­go­to­wa­ni.