Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wolny Kościół w wolnym państwie

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Otwie­ra­jąc Sym­po­zjum zor­ga­ni­zo­wa­ne z oka­zji 20. rocz­ni­cy pod­pi­sa­nia Kon­kor­da­tu mię­dzy Sto­li­cą Apo­stol­ską a Rzecz­po­spo­li­tą Pol­ską w 1993 r., nie spo­sób nie przy­po­mnieć słów wygło­szo­nych przez bł. Jana Paw­ła II (…): „Dzi­siaj zaczy­na się nowy etap, okre­ślił­bym go jako nor­mal­ny, we wza­jem­nych rela­cjach mię­dzy Sto­li­cą Apo­stol­ską i Rzecz­po­spo­li­tą Pol­ską, któ­re będą regu­lo­wa­ne odtąd umo­wą kon­kor­da­to­wą”. Ten nowy, „nor­mal­ny” (…) etap, szczę­śli­wie trwa już 20 lat. Kon­kor­dat, któ­re­go nazwa pocho­dzi od łaciń­skie­go sło­wa con­cor­da­re – zga­dzać się – zmie­rzał wła­śnie do tego, by rela­cje mię­dzy obie­ma powo­ła­ny­mi do współ­pra­cy wspól­no­ta­mi ukła­da­ły się zgod­nie. Dla dobra Kościo­ła i Pań­stwa, a przede wszyst­kim dla dobra czło­wie­ka, któ­re­mu obie te spo­łecz­no­ści mają słu­żyć, każ­da w swo­im zakre­sie, w wymia­rze docze­snym i nad­przy­ro­dzo­nym. Pol­ski Kon­kor­dat dobrze uło­żył wza­jem­ne rela­cje obu wspól­not. Choć wie­lu prze­ciw­ni­ków pró­bu­je na siłę doszu­ki­wać się w Kon­kor­da­cie przy­wi­le­jów dla Kościo­ła, trud­no się takich dopa­try­wać. Umo­wa mię­dzy­na­ro­do­wa ze Sto­li­cą Apo­stol­ską stwa­rza raczej ramy dla zgod­nej współ­pra­cy, w myśl mak­sy­my: „wol­ny Kościół w wol­nym pań­stwie”.

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas Sym­po­zjum Insty­tu­tu Pra­wa Kano­nicz­ne­go UPJPII, Kra­ków 14 XI 2013 r.