Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przybliżyć prawdę o nieskończoności Boga

Zachę­cam do prze­mie­rza­nia dro­gi adwen­to­wej wraz z Mary­ją, św. Józe­fem i Janem Chrzci­cie­lem, któ­rzy są wiel­ką pomo­cą w otwar­ciu ser­ca na tajem­ni­cę przyj­ścia Pana Jezu­sa. Adwent to czas rado­sne­go, peł­ne­go nadziei ocze­ki­wa­nia. Jeste­śmy cią­gle wszy­scy w „posze­rzo­nym Adwen­cie”, któ­ry poprze­dza powtór­ne przyj­ście Jezu­sa. Kie­dyś Chry­stus zmar­twych­wsta­ły przyj­dzie i my zmar­twych­wsta­nie­my, i pój­dzie­my w ramio­na Ojca, jeśli przy­ję­li­śmy Jego prze­sła­nie, jeśli nie zlek­ce­wa­ży­li­śmy Boga, miło­ści Bożej. Bóg stał się czło­wie­kiem, żeby w ludz­ki spo­sób przy­bli­żyć praw­dę o nie­skoń­czo­no­ści Boga, Jego miło­ści, pięk­nie życia według Jego wska­zań i pięk­nie życia po śmier­ci. To przy­ję­cie ofer­ty ze stro­ny Pana Boga i dowód na rze­czy­wi­ste prze­ję­cie się tym darem. Uwie­rzy­li­śmy – to zna­czy zaczy­na­my żyć tak jak uwie­rzy­li­śmy. Życzę wszyst­kim bra­ciom i sio­strom w chrzcie świę­tym łaski do takie­go przy­ję­cia cza­su Adwen­tu i prze­ży­wa­nia wia­ry. Życzę, aby tego­rocz­ny Adwent dobrze przy­go­to­wał nas wszyst­kich na tę wiel­ką Tajem­ni­cę przyj­ścia Boga na świat.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla ser­wi­su Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 1 XII 2013 r.