Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziękczynienie za łaskę wiary

Patron­ka para­fii, św. Bar­ba­ra, jest bar­dzo wymow­nym przy­kła­dem uka­zu­ją­cym, że każ­dy czło­wiek musi mieć hie­rar­chię war­to­ści, bo to ona świad­czy o jego war­to­ści. Jeśli czło­wiek posta­wi Pana Boga n a pierw­szym miej­scu, to wszyst­ko będzie pod­po­rząd­ko­wy­wał do Nie­go i wszyst­ko będzie w jego życiu upo­rząd­ko­wa­ne. Jeśli będzie umiał wybrać naj­więk­sze dobro, to i te drob­niej­sze, pośred­nie dobra znaj­dzie. Wia­ra wyma­ga odpo­wie­dzi przez całe życie. Wła­śnie życie powin­no mówić jak ja wie­rzę, kto jest dla mnie naj­waż­niej­szy, jakie war­to­ści. Cze­mu war­to poświę­cić życie czy karie­rę ? To jest wiel­kie zada­nie dla nas, żeby­śmy wie­dzie­li, że nie ma praw­dzi­wej wia­ry bez życia według przy­ka­zań Bożych. Zachę­cam do dzięk­czy­nie­nia za łaskę wia­ry, któ­ra jest wiel­kim darem Bożym i dro­go­wska­zem w życiu, któ­ry dopro­wa­dzi do wiecz­ne­go zba­wie­nia. Wte­dy dopie­ro doce­ni­my w peł­ni kim był dla nas Jezus Chry­stus, Jego miłość, czym była Msza świę­ta, w któ­rej uobec­niał dla nas swo­ją śmierć zbaw­czą. Obec­nie Chry­stus wie­lu ludziom prze­szka­dza w życiu publicz­nym i chcą zamknąć wia­rę w Koście­le. Glo­ba­li­za­cja nie­pra­wo­ści roz­prze­strze­nia się po świe­cie.

Frag­ment homi­lii w koście­le pw. św. Bar­ba­ry w Prze­wor­sku, 4 X II2013 r.