Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odzyskać wzrok wiary

Ks. Bp Edward Janiak Biskup Kali­ski

Świę­ty Miko­łaj jest jed­nym z naj­bar­dziej czczo­nych świę­tych w Koście­le. Jest to świę­ty, któ­ry uczy nas dobro­ci, że powin­ni­śmy dzie­lić się swo­im ser­cem, swo­ją miło­ścią z inny­mi, a sły­nie zwłasz­cza z tego, że czczo­ny jest na Zacho­dzie i Wscho­dzie. Powin­ni­śmy uczyć się od nie­go dobro­ci. Poma­ga dys­kret­nie, nie ocze­ku­je wdzięcz­no­ści, ale trze­ba się do nie­go zwra­cać. Kult św. Miko­ła­ja w Bari wiąż e się z tym, że z reli­kwii świę­te­go, któ­re były dwu­krot­nie wykra­da­ne z jego gro­bow­ca, po dziś dzień wydo­by­wa się ciecz zwa­na man­ną św. Miko­ła­ja. Adwent jest dany czło­wie­ko­wi po to, aby god­nie przy­go­to­wał się do świąt Boże­go Naro­dze­nia. Pan Jezus Zba­wi­ciel przy­cho­dzi, aby zgła­dzić nasze grze­chy. My o tę łaskę miło­sier­dzia, o prze­ba­cze­nie pro­śmy Pana Boga, pro­si­my o war­to­ści ducho­we, bo grzech naru­sza porzą­dek miło­ści, ruj­nu­je porzą­dek spra­wie­dli­wo­ści. Naj­waż­niej­sze jest ducho­we przy­go­to­wa­nie. Nie wystar­czą gesty. Ile tru­du jest w przy­go­to­wa­niu do Boże­go Naro­dze­nia: cho­in­ka, świa­teł­ka, zaku­py i porząd­ki, ale naj­waż­niej­sze jest przy­go­to­wa­nie wewnętrz­ne. Moż­na nie mieć cho­in­ki, zaku­pów boga­to zro­bio­nych, ale być szczę­śli­wym wewnętrz­nie , że nikt prze­ze mnie nie pła­cze, że niko­mu nie wyrzą­dzam krzyw­dy, nie noszę żalu, nie­na­wi­ści, zło­ści. Potrzeb­ne jest zerwa­nie z grze­chem, aby odzy­skać wzrok wia­ry.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Sumy odpu­sto­wej w kate­drze kali­skiej pw. św. Miko­ła­ja, Kalisz, 8 XII 2013 r.