Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Żyj z pasją

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Zapra­szam n a reko­lek­cje dla matu­rzy­stów i nie tyl­ko pt. „Żyj z pasją”. Mło­dzież, zwłasz­cza matu­ral­na,
sta­je przed wybo­ra­mi. Trze­ba jej pomóc, żeby nie­po­gu­bi­ła się we wła­snym życiu, żeby nie poszła w nie­wła­ści­wą stro­nę i nie znisz­czy­ła swo­jej mło­do­ści. Bar­dzo się cie­szę, że nie­co star­si kole­dzy z semi­na­rium to rozu­mie­ją i chcą podać rękę matu­rzy­stom, aby zatrzy­ma­li się w dro­dze i pomy­śle­li tro­chę nad wła­snym życiem , zre­flek­to­wa­li gdzie chcą iść, co chcą wybrać. Nie ma tu podzia­łu na dziew­czę­ta i chłop­ców. Nam zale­ży na wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 16. rok życia. Pra­gnie­my żeby byli świa­tły­mi kato­li­ka­mi, ludź­mi wie­rzą­cy­mi i prze­ko­na­ny­mi do Jezu­sa Chry­stu­sa . Żeby się zapa­trzy­li na twarz Pana Jezu­sa. Żeby zro­zu­mie­li, że Chry­stus ich pocią­ga. Reko­lek­cje w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w budyn­ku przy ul. Pod­zam­cze 8 odbę­dą się w dniach od 27 (pią­tek) do 30 (ponie­dzia­łek) grud­nia. W pro­gra­mie reko­lek­cji jest wspól­na Eucha­ry­stia, cele­bra­cje, kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia w gru­pach i z gość­mi spe­cjal­ny­mi oraz dys­ku­sje.

Zapro­sze­nie na reko­lek­cje dla matu­rzy­stów, Kra­ków 7 XII 2013 r.