Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Syn Boży stał się czło­wie­kiem, bo „tak Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16). Bóg wybrał Mary­ję, Dzie­wi­cę z Naza­re­tu, aby była Mat­ką Wcie­lo­ne­go Sło­wa. Mary­ja w spo­sób wol­ny przy­ję­ła powo­ła­nie, jakim obda­rzył Ją Bóg. Wie­le razy roz­wa­ża­my Ewan­ge­lię o Zwia­sto­wa­niu. W tym wyda­rze­niu każ­dy czło­wiek może odna­leźć i wciąż odnaj­dy­wać swo­je powo­ła­nie. W Zwia­sto­wa­niu odkry­wa­ją powo­ła­nie mał­żeń­skie i rodzi­ciel­skie ci, któ­rych Bóg posta­wił na takiej dro­dze i któ­rzy świa­do­mie zło­ży­li przy­się­gę miło­ści, wier­no­ści i uczci­wo­ści mał­żeń­skiej. Są dni, wyda­rze­nia, oko­licz­no­ści, któ­re poma­ga­ją odbu­do­wać więź mał­żeń­ską i rodzin­ną, zała­go­dzić spo­ry, zale­czyć rany, prze­ba­czyć wza­jem­ne winy, odna­leźć to, co łączy, wró­cić do pierw­szej miło­ści. Taki­mi dnia­mi, łaską Bożą dla każ­de­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny, są świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Co trze­ba uczy­nić, aby tę szan­sę wyko­rzy­stać? Sama atmos­fe­ra tych Świąt sprzy­ja umoc­nie­niu wię­zi ludz­kich, rodzin­nych, reli­gij­nych. Bar­dzo waż­ne jest, by wie­rzą­cy głę­bo­ko, w spo­sób ducho­wy prze­ży­li Naro­dze­nie Syna Boże­go, tajem­ni­cę Emma­nu­ela, czy­li „Boga z nami”. Poma­ga w tym spo­wiedź adwen­to­wa, nie­któ­rym — gdy to jest moż­li­we — reko­lek­cje, wyci­sze­nie wewnętrz­ne, naśla­do­wa­nie Maryi w słu­cha­niu Boga, któ­ry przy­cho­dzi i do nas mówi. Jeśli sam prze­ży­wam z wia­rą, modli­tew­nie, Naro­dze­nie Pana Jezu­sa, poma­gam też bli­skim w rodzi­nie, by nie pogu­bi­li się w tym, co zewnętrz­ne. Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go w cza­sie wie­cze­rzy, modli­twa wspól­na, śpie­wa­nie kolęd, życze­nia połą­czo­ne z prze­pro­sze­niem i prze­ba­cze­niem, udział we Mszy św. z Komu­nią świę­tą — to warun­ki i owo­ce dobre­go prze­ży­cia Świąt. „Bóg stwo­rzy! czło­wie­ka na swój obraz i podo­bień­stwo; powo­łu­jąc go do ist­nie­nia z miło­ści, powo­łał go jed­no­cze­śnie do miło­ści… Bóg wpi­su­je w czło­wie­czeń­stwo męż­czy­zny i kobie­ty powo­ła­nie… Miłość jest pod­sta­wo­wym i wro­dzo­nym powo­ła­niem każ­dej isto­ty ludz­kiej… Obja­wie­nie chrze­ści­jań­skie zna dwa wła­ści­we spo­so­by urze­czy­wist­nie­nia powo­ła­nia oso­by ludz­kiej… do miło­ści: mał­żeń­stwo i dzie­wic­two” (bł. Jan Paweł II, fami­lia­ris con­sor­tio, 11–12).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zasta­no­wię się, w jaki spo­sób mogę pomóc swo­im bli­skim w poboż­nym i owoc­nym prze­ży­wa­niu Świąt.