Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka przed statuą Matki Bożej Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie, 8 grudnia br.

Pan­no Świę­ta i Nie­po­ka­la­na,
z ufno­ścią i miło­ścią
zwra­ca­my się ku Tobie, któ­ra jesteś chlu­bą nasze­go ludu,
i tro­skli­wą opie­kun­ką nasze­go mia­sta.
Cala jesteś pięk­na o Mary­jo!
nie ma w Tobie zma­zy grze­chu.
Wzbudź w nas wszyst­kich na nowo pra­gnie­nie świę­to­ści:
niech w naszym stó­wie jaśnie­je blask praw­dy,
niech w naszych dzie­łach roz­brzmie­wa śpiew miło­sier­dzia,
niech w naszym cie­le i. ser­cach miesz­ka­ją czy­stość i nie­win­ność,
niech w naszym życiu uobec­nia się całe pięk­no Ewan­ge­lii.
Cala jesteś pięk­na o Mary­jo!
W Tobie Sło­wo Boże sta­ło się cia­łem.
Pomóż nam trwać na uważ­nym słu­cha­niu gło­su Pana:
niech krzyk ubo­gich nigdy nie zosta­wia nas obo­jęt­ny­mi,
niech cier­pie­nie cho­rych i potrze­bu­ją­cych nie zasta­je nas roz­tar­gnio­ny­mi,
niech nas poru­sza samot­ność star­ców i sła­bość dzie­ci,
niech każ­de ludz­kie życie będzie przez nas wszyst­kich zawsze
miło­wa­ne i czczo­ne.
Cała jesteś pięk­na o Mary­jo!
W Tobie jest peł­nia rado­ści bło­go­sła­wio­ne­go życia z Bogiem.
Spraw, aby­śmy nie zatra­ci­li sen­su naszej ziem­skiej podró­ży:
niech deli­kat­ne świa­tło wia­ry oświe­ca nasze dni,
niech pocie­sza­ją­ca siła nadziei kie­ru­je naszy­mi kro­ka­mi,
niech zaraź­li­we cie­pło miło­ści oży­wia nasze ser­ca,
niech oczy nas wszyst­kich będą utkwio­ne moc­no w Bogu, gdzie jest
nasza praw­dzi­wa radość.
Cała jesteś pięk­na o Mary­jo!
Wysłu­chaj naszej modli­twy, nasze­go bła­ga­nia:
niech w nas będzie miło­sier­na miłość Boga w Jezu­sie,
niech to boskie pięk­no oca­li nas, nasze mia­sto i cały świat.
Amen.