Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Symbolika herbu

W służbie obfitego Odkupienia

HERB REDEMPTORYSTÓW z hasłem: COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO / OBFITENIEGO ODKUPIENIE /

Sło­wa „Obfi­te u Nie­go Odku­pie­nie” (Ps 130,7) sta­ły się nie tyl­ko pięk­nym zawo­ła­niem, któ­re zna­la­zło się w her­bie zgro­ma­dze­nia redemp­to­ry­stów, ale rów­nie istot­ną tre­ścią
Herb Zgro­ma­dze­nia oraz współ­cze­sny rysu­nek

posłan­nic­twa zało­ży­cie­la zgro­ma­dze­nia, św. Alfon­sa Marii de Ligu­ori, szcze­gól­ną tre­ścią jego życia. Prze­ży­wał on miste­rium Odku­pie­nia głę­bo­ko w ser­cu i niósł jego prze­sła­nie swo­im ducho­wym synom oraz prze­ka­zy­wał poprzez apo­stol­ską dzia­łal­ność misyj­ną moż­li­wie naj­szer­szym krę­gom ludzi. Herb wraz z zawo­ła­niem prze­ma­wia nie­zwy­kłym bogac­twem zna­czeń i zło­żo­ną, ewan­ge­licz­ną sym­bo­li­ką. Wyra­ża isto­tę ducho­wo­ści i posłan­nic­twa Zgro­ma­dze­nia Naj­święt­sze­go Odku­pi­cie­la. Żyje bowiem Chry­stu­so­wym Odku­pie­niem, doko­na­nym przez Jego Mękę, Śmierć i Zmar­twych­wsta­nie – i nie­sie to Odku­pie­nie ludziom przez pra­cę apo­stol­ską. Udział Mat­ki Bożej w dzie­le Odku­pie­nia i w dzia­łal­no­ści zgro­ma­dze­nia redemp­to­ry­stów wyra­ża Jej Imię, umiesz­czo­ne obok Krzy­ża. Poprzez kolej­ne okre­sy dzie­jów zgro­ma­dze­nia, godło prze­cho­dzi­ło swo­istą „muta­cję”, zależ­ną od upodo­bań i mody danej epo­ki. Jed­no­cze­śnie mia­ło zawsze ele­men­ty nie­zmien­ne. Do nich nale­żą: Krzyż na trzech wzgó­rzach, ini­cja­ły imion Pana Jezu­sa – JS i Maryi Pan­ny – MA oraz Arma Chri­sti – narzę­dzia Męki Pań­skiej uło­żo­ne w kształt lite­ry „V”: włócz­nia i gąb­ka na palu. Z kolei ele­men­ty zmien­ne róż­ni­ły się kształ­tem, miej­scem umiesz­cze­nia, itd. Są to: koro­na, Oko Opatrz­no­ści, a tak­że wstę­ga (lub jej brak) z napi­sem zawo­ła­nia w oto­ku lub u pod­sta­wy, a tak­że, nie zawsze wokół tar­czy her­bo­wej uło­żo­ne ozdob­ne gałąz­ki (pal­my, oliw­ki, lau­ru, itp.). Głów­ne ele­men­ty godła redemp­to­ry­stow­skie­go, nawią­zu­ją do nie­zwy­kłe­go zja­wi­ska, jakie mia­ło miej­sce w koście­le w Sca­la w 1732. Uczest­ni­czą­cy w nabo­żeń­stwach wier­ni widzie­li nie­jed­no­krot­nie w wysta­wio­nej Hostii ele­men­ty krzy­ża, narzę­dzia Męki Pań­skiej. Pierw­sze zary­sy godła pocho­dzą z roku 1738 z Sca­la (Casa Ana­sta­sio).
Pro­po­zy­cja godła redemp­to­ry­stów w pol­skiej reali­za­cji, uwzględ­nia­ją­ca pierw­sze pla­ców­ki: Mości­ska (1883) i Tuchów (1893)