Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ważne rocznice

Numer spe­cjal­ny Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” został poświę­co­ny jed­ne­mu z naj­zna­ko­mit­szych pol­skich misjo­na­rzy i kazno­dzie­jów. Był nie­stru­dzo­nym apo­sto­łem Chry­stu­so­we­go Odku­pie­nia i kul­tu maryj­ne­go, zwią­za­ne­go z iko­ną Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Już za życia cie­szył się opi­nią świę­to­ści i wiel­kim sza­cun­kiem wśród ogó­łu pol­skiej spo­łecz­no­ści róż­nych sta­nów. Był czło­wie­kiem nie­zwy­kłej pra­co­wi­to­ści i odda­nia. Wiel­ką miło­ścią o. Ber­nar­da po Bogu było Zgro­ma­dze­nie Redemp­to­ry­stów, któ­re­go człon­kiem został w 20 roku życia. Według ogól­nych sta­ty­styk obli­cza się, iż prze­pro­wa­dził ponad tysiąc serii misji i reno­wa­cji misji, reko­lek­cji para­fial­nych i sta­no­wych, indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych. Współ­cze­śni nazy­wa­li go Apo­sto­łem Pol­ski, nie­stru­dzo­nym gło­si­cie­lem Sło­wa Boże­go.


Autor­ka wraz z Redak­cją „Źró­dła” pra­gnie w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim Ojcom, zaan­ga­żo­wa­nym w pomoc przy powsta­wa­niu tego nume­ru. W szcze­gól­no­ści, są to: o. dr Janusz Sok CSsR, Pro­win­cjał Pro­win­cji War­szaw­skiej Redemp­to­ry­stów; o. Sła­wo­mir Paw­ło­wicz CSsR z Tucho­wa, obec­ny wice­po­stu­la­tor pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go; o. dr Marian Soj­ka CSsR z Toru­nia; o. Syl­we­ster Caba­ła CSsR z War­sza­wy, rad­ny pro­win­cjal­ny; o. prof. UKSW dr hab. Paweł Mazan­ka CSsR z War­sza­wy, a tak­że ks. prob. Wła­dy­sław Deru­now z Mościsk.
Iko­no­gra­fia pocho­dzi ze zbio­rów Archi­wum Pro­win­cji w Tucho­wie, chy­ba że zazna­czo­no ina­czej. Cyta­ty zosta­ły zaczerp­nię­te z auto­bio­gra­ficz­nej edy­cji: „Słu­ga Boży Ber­nard Łubień­ski CSsR, Wspo­mnie­nia”, Wydaw­nic­two Homo Dei, Kra­ków 2009.