Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z herbem Pomian

Znak her­bo­wy przed­sta­wia w zło­tym polu żubra z gło­wą prze­szy­tą od góry mie­czem na skos. Wybit­ni przed­sta­wi­cie­le fami­lii wyróż­nia­li się umi­ło­wa­niem zie­mi ojczy­stej, pia­sto­wa­li w cią­gu stu­le­ci eks­po­no­wa­ne sta­no­wi­ska kościel­ne, waż­ne urzę­dy kró­lew­skie i pań­stwo­we. Byli ryce­rza­mi i wła­ści­cie­la­mi ziem­ski­mi, a w cza­sach nam bliż­szych – tak­że kato­lic­ki­mi, nie­pod­le­gło­ścio­wy­mi dzia­ła­cza­mi, ziem­ski­mi przed­się­bior­ca­mi, finan­si­sta­mi, prze­my­słow­ca­mi, inży­nie­ra­mi rol­ny­mi. Kościo­ło­wi dali wie­lu wybit­nych duchow­nych, w gro­nie któ­rych było kil­ku bisku­pów i dwóch pry­ma­sów Pol­ski. Maciej Łubień­ski, naj­wy­bit­niej­szy z rodu (1572–1652), abp gnieź­nień­ski. Jako nie­zwy­kle świą­to­bli­wy hie­rar­cha, zasły­nął z odważ­nych wystą­pień prze­ciw inno­wier­com. Był fun­da­to­rem baro­ko­wej prze­bu­do­wy łowic­kiej kole­gia­ty i nowe­go wystro­ju kapli­cy jasno­gór­skiej, do któ­rej w roku 1644 „cuda­mi sły­ną­cy obraz Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej na nowo wpro­wa­dził”. Był koro­na­to­rem kró­la Jana Kazi­mie­rza Wazy. Wła­dy­sław Alek­san­der Łubień­ski, abp gnieź­nień­ski (1703–1767), choć nie posia­dał zalet wybit­ne­go męża sta­nu, był ostat­nim inter­re­xem Rze­czy­po­spo­li­tej Oboj­ga Naro­dów, popie­ra­ją­cym wybór Sta­ni­sła­wa Augu­sta na tron pol­ski. Ostat­ni z dwu­na­stu pry­ma­sów pocho­wa­nych w kole­gia­cie łowic­kiej Kazi­mierz Łubień­ski, bp kra­kow­ski (1652–1719). Kate­dra wawel­ska (na bocz­nym fila­rze, przy kon­fe­sji św. Sta­ni­sła­wa ma swój nagro­bek), zawdzię­cza mu prze­bu­do­wę ambi­tu oraz heł­mu wie­ży zega­ro­wej, przy­ozdo­bio­nej baro­ko­wy­mi figu­ra­mi patro­nów: św.św.: Wacła­wa, Woj­cie­cha, Sta­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza. Był fun­da­to­rem mau­zo­leum św. Jana Kan­te­go w aka­de­mic­kiej kole­gia­cie św. Anny, prze­bu­do­wy klasz­tor­nych świą­tyń ss. Ber­nar­dy­nek i Pre­zen­tek. Za jego wsta­wien­nic­twem w roku 1718 papie­ski­mi koro­na­mi został przy­ozdo­bio­ny obraz Mat­ki Bożej Częstochowskiej.Tadeusz Łubień­ski, bp bli­sko zwią­za­ny z rodzi­ną o. Ber­nar­da. Stu­diu­jąc w rzym­skim Ger­ma­ni­cum, wystę­po­wał w roli magi­stra cere­mo­nii przy cele­brach papie­skich; w kra­ju, przez pewien czas był jedy­nym wyż­szym hie­rar­chą.