Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dalekowzroczna misja Prymasa

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Świę­tej pamię­ci Kar­dy­nał był przy­dat­ny Kościo­ło­wi i Ojczyź­nie, był potrzeb­ny kapła­nom, ludo­wi i swo­jej die­ce­zji wła­śnie dla­te­go, że był auten­tycz­nym uczniem Chry­stu­sa i synem Kościo­ła, któ­re­mu słu­żył całym ser­cem. (…) Burz­li­we wyda­rze­nia roku 1980 i 1981 ujaw­nia­ły nowe siły w naro­dzie i wyzwa­la­ły ocze­ki­wa­nia wobec Kościo­ła, któ­re nie zawsze mogły być wypeł­nio­ne. Kościół po II woj­nie świa­to­wej stał się bowiem ponow­nie jedy­nym depo­zy­ta­riu­szem pol­skiej toż­sa­mo­ści ducho­wej, odręb­no­ści kul­tu­ral­nej i nie­za­leż­no­ści naro­do­wej. W kościo­łach całej Ojczy­zny Pola­cy zawsze byli wol­ni, co wyzwa­la­ło nadzie­je nie­kie­dy zbyt opty­mi­stycz­ne na natych­mia­sto­wą, uzy­ska­ną z pomo­cą Kościo­ła prze­mia­nę, któ­rą mądrość paster­ska i poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół i naród kaza­ła miar­ko­wać. Tę nie­po­pu­lar­ną, ale dale­ko­wzrocz­ną misję pod­jął u pro­gu swej posłu­gi nowy Pry­mas Pol­ski. (…) Tak­że dzi­siaj, jak­że aktu­al­ne jest jego prze­sła­nie: podej­muj­cie dia­log, postaw­cie inte­res bied­nych ludzi i dobro ponad inte­res gru­py czy par­tii, usza­nuj­cie prze­ciw­ni­ków ide­owych, oni tak­że mają pra­wo do wła­snych prze­ko­nań; prze­stań­cie znie­wa­żać krzy­że i kościo­ły, prze­stań­cie szu­kać pustej popu­lar­no­ści przez dep­ta­nie praw­dy i lek­ce­wa­że­nie moral­no­ści w życiu spo­łecz­nym i publicz­nym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. żałob­nej w inten­cji zmar­łe­go Pry­ma­sa senio­ra, bazy­li­ka Świę­te­go Krzy­ża w War­sza­wie, 27 I 2013 r.