Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie bójmy się świadectwa wiary

Ks. Bp Piotr Gre­ger Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Aby dostrzec Chry­stu­sa, by praw­dzi­wie przy­jąć Go jako swo­je­go Pana, trze­ba umieć zamknąć oczy na świat zewnętrz­ny. To jest bar­dzo czy­tel­ny znak, mówią­cy, iż warun­kiem przej­rze­nia jest ode­rwa­nie się od wszyst­kie­go, co jedy­nie powierz­chow­ne i dostrze­gal­ne. Tyl­ko czło­wiek, któ­ry jest do tego goto­wy, może w peł­ni się nawró­cić. To jest jeden z istot­nych warun­ków auten­tycz­ne­go spo­tka­nia się z Bogiem. (…) We współ­cze­snym świe­cie, żyją­cym zasa­da­mi ryn­ku, rzą­dzą­cym się zim­ny­mi pra­wa­mi poda­ży i popy­tu, poja­wia się sil­na poku­sa wpro­wa­dze­nia na rynek nawet reli­gii i spraw­dze­nia, co podo­ba się poten­cjal­nym klien­tom, aby ewen­tu­al­nie dopa­so­wać ofer­tę do ich gustów i zain­te­re­so­wań. W takim kon­tek­ście nawró­ce­nie Paw­ła i wszyst­kie kon­se­kwen­cje tego wyda­rze­nia są dla nas wska­za­niem, iż nie może­my ocze­ki­wać, że spod naci­sku róż­nych grup ludzi, któ­rzy chcie­li­by for­mo­wać Kościół według swo­ich gustów czy kapry­sów, zro­dzi się coś lep­sze­go. Jako ucznio­wie Chry­stu­sa jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za praw­dzi­wy Kościół Chry­stu­so­wy we wszyst­kich obsza­rach jego obec­no­ści. Nie wol­no nam godzić się na to, by za bez­cen sprze­da­wa­no to, co kosz­to­wa­ło zbaw­czą Krew Chry­stu­sa. To jest cena Ewan­ge­lii, za któ­rą nawró­co­ny Paweł oddał życie oraz stał się Jej gor­li­wym świad­kiem i apo­sto­łem. Nie bój­my się świa­dec­twa swo­jej wia­ry, bądź­my ludź­mi wiel­kie­go for­ma­tu na mia­rę nasze­go Patro­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas odpu­sto­wej Mszy świę­tej w koście­le pw. św. Paw­ła Apo­sto­ła w Biel­sku-Bia­łej, 27 I 2013 r.