Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Człowiek na nowe czasy

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Rola kard. Józe­fa Glem­pa w życiu Kościo­ła i naro­du pol­skie­go była ogrom­na. Jestem pewien, że był czło­wie­kiem na te nowe cza­sy, cza­sy prze­ło­mu w życiu spo­łecz­nym, poli­tycz­nym, a tak­że i nowe cza­sy w życiu Kościo­ła. Trze­ba uwzględ­nić te trud­ne cza­sy sta­nu wojen­ne­go, a potem cza­sy prze­obra­że­nia życia spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go, a w życiu Kościo­ła cza­sy, kie­dy papież był Pola­kiem. Kard. Glemp miał bez­po­śred­nie opar­cie, kon­fron­ta­cję myśli i idei bez­po­śred­nio z Ojcem Świę­tym. Mogę powie­dzieć, ponie­waż byłem przy Ojcu Świę­tym, że to był czło­wiek Jana Paw­ła II. Papież go znał jako sekre­ta­rza kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, czę­sto korzy­stał z jego pomo­cy i póź­niej widział, że tego czło­wie­ka moż­na mia­no­wać Pry­ma­sem Pol­ski, ponie­waż czer­pie doświad­cze­nie z tego, co widział, co prze­ży­wał u boku kard. Wyszyń­skie­go, a rów­no­cze­śnie miał wła­sne spoj­rze­nie, wła­sną oso­bo­wość. Kar­dy­nał Glemp korzy­stał z tych wiel­kich auto­ry­te­tów, ale rów­no­cze­śnie podej­mo­wał wła­sne decy­zje i miał wła­sne podej­ście do róż­nych spraw. (…) Prze­pro­wa­dził Pol­skę i Kościół przez ten trud­ny okres z wiel­ką roz­trop­no­ścią.

Frag­ment wspo­mnie­nia Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Pry­ma­sa
Pol­ski, pod­czas brie­fin­gu w kra­kow­skiej kurii, 24 I 2013 r.