Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Konsekrowani są solą ziemi

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Dzię­ku­ję oso­bom kon­se­kro­wa­nym szcze­gól­nie za modli­twę, kie­ru­ję wdzięcz­ność zarów­no do wspól­not klau­zu­ro­wych, jak i czyn­nych. Ich życie nie jest jedy­nie dzia­ła­niem, służ­bą, pra­cą, apo­stol­stwem, ale tak­że pokor­nym prze­ży­wa­niem cza­su w klasz­tor­nych kapli­cach, w bła­ga­niu Boga w inten­cjach Kościo­ła, paste­rzy, ducho­wień­stwa, wier­nych świec­kich i osób kon­se­kro­wa­nych. Kon­se­kro­wa­ni są solą zie­mi, jeśli swo­je odej­ście od rodzi­ny, dotych­cza­so­we­go sty­lu życia, upodo­bań czy przy­wią­zań, a tak­że od sie­bie i wła­sne­go „ja”, uka­zu­ją jako wyru­sze­nie w dro­gę z Jezu­sem. Jeste­ście solą zie­mi, jeśli posłu­szeń­stwo, ubó­stwo i czy­stość są głę­bo­ko prze­ży­wa­ne, przyj­mo­wa­ne z rado­ścią i z takąż rado­ścią uka­zy­wa­ne innym, bez kamu­fla­żu i dwu­znacz­no­ści. Cho­dzi tu rów­nież o wier­ność cha­ry­zma­to­wi zgro­ma­dze­nia, o wier­ność dzie­dzic­twu wia­ry i poboż­no­ści. Oso­by kon­se­kro­wa­ne są solą dla zie­mi, jeśli wypeł­nio­ne są tre­ścią i żarem Boże­go sło­wa oraz gdy speł­nia­ją w świe­cie misję kapłań­ską, pro­roc­ką i kró­lew­ską. Świat potrze­bu­je takie­go świa­dec­twa! Zwłasz­cza ten, któ­ry wyda­je się zatra­cać sie­bie w nie­wo­li rze­czy, ide­olo­gii, w kul­cie mate­rii i cia­ła, w wol­no­ści poj­mo­wa­nej jako samo­wo­la, w odrzu­ca­niu praw­dy abso­lut­nej, natu­ry ludz­kiej, pra­wa natu­ral­ne­go i Boże­go. Bogu dzię­ki, że są ludzie, któ­rzy trzy­ma­ją innych przed osta­tecz­nym upad­kiem w nihi­lizm.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej w świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, w kate­drze Chry­stu­sa Kró­la w Kato­wi­cach, 2 II 2013 r.