Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Spór o fundamentalne zasady

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W dzi­siej­szym świe­cie, rów­nież w naszym kra­ju, toczy się spór o fun­da­men­tal­ne zasa­dy, doty­czą­ce zwłasz­cza wizji mał­żeń­stwa, rodzi­ny i ludz­kie­go życia. Pro­po­nu­je się usta­no­wie­nie praw w grun­cie rze­czy pogań­skich, nie­li­czą­cych się rów­nież z pra­wem natu­ral­nym. Takim pra­wem było­by sank­cjo­no­wa­nie związ­ków part­ner­skich osób tej samej płci czy też mani­pu­la­cja ludz­ki­mi zarod­ka­mi przy meto­dzie in vitro. Życie czło­wie­ka od poczę­cia jest świę­te i nikt nie może się czy­nić jego panem. Powiedz­my jasno: obo­wiąz­kiem chrze­ści­jań­skich par­la­men­ta­rzy­stów jest udział w usta­na­wia­niu godzi­wych praw i sprze­ciw wobec prób two­rze­nia praw naru­sza­ją­cych god­ność czło­wie­ka, znie­kształ­ca­ją­cych obraz mał­żeń­stwa jako związ­ku męż­czy­zny i kobie­ty, i godzą­cych w ludz­kie życie od jego poczę­cia. Nato­miast powo­ła­niem i obo­wiąz­kiem wszyst­kich uczniów Jezu­sa jest nie­go­dze­nie się ze złem, nawet zade­kre­to­wa­nym w ludz­kich usta­wach i nie­przyj­mo­wa­nie oby­cza­jów nie mają­cych nic wspól­ne­go z pra­wem Bożym. Wyra­żam uzna­nie posłom, któ­rzy kie­ru­jąc się gło­sem sumie­nia i roz­sąd­ku sta­nę­li ostat­nio w obro­nie mał­żeń­stwa i rodzi­ny.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku