Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Cóż mówi Pismo? Sło­wo jest bli­sko cie­bie, na two­ich ustach i w ser­cu two­im. A jest to sło­wo wia­ry, któ­rą gło­si­my” (Rz 10,8) – pisze św. Paweł Apo­stoł. Co zna­czy, że sło­wo Boże jest bli­sko każ­de­go z nas, bli­sko mał­żeństw i rodzin? Sło­wo obja­wio­ne jest bli­sko czło­wie­ka, bo przez sło­wo Bóg wciąż zbli­ża się do nas i odpo­wia­da na nasze pyta­nia, wąt­pli­wo­ści, dąże­nia i pra­gnie­nia. Życie mał­żeń­skie i rodzin­ne rodzi wie­le pytań, zwią­za­nych ze wspól­no­tą mał­żeń­ską i życiem rodzin­nym. Wie­le razy nasze rodzi­ny są kuszo­ne przez środ­ki prze­ka­zu czy przez wypo­wie­dzi i postę­po­wa­nie rodzin. Pyta­ją nie­któ­rzy: czy w nie­dzie­lę mam obo­wią­zek iść do kościo­ła, sko­ro pra­cu­ję? Czy ulec dzie­ciom, któ­re chcia­ły­by spę­dzić dużą część nie­dzie­li w super­mar­ke­cie? Św. Paweł pisze: „Jeże­li więc usta­mi swo­imi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w ser­cu swo­im uwie­rzysz, że Bóg Go wskrze­sił z mar­twych – osią­gniesz zba­wie­nie. Bo ser­cem przy­ję­ta wia­ra pro­wa­dzi do uspra­wie­dli­wie­nia, a wyzna­wa­nie jej usta­mi – do zba­wie­nia” (Rz 10,9–10). Rodzi­na jest miej­scem przyj­mo­wa­nia łaski wia­ry z rąk Bożych, miej­scem roz­wi­ja­nia wia­ry i prze­ka­zy­wa­nia innym człon­kom rodzi­ny. W rodzi­nie wia­ra jest wyzna­wa­na sło­wem i całym życiem. Wia­ra rodzi­ców kształ­tu­je wia­rę i życie dzie­ci. Wyzna­wa­nie wia­ry „pro­wa­dzi… do zba­wie­nia” – jak pisze Apo­stoł. Wyzna­wa­nie wia­ry rodzi się w ser­cu roz­mo­dlo­nym, otwar­tym na sło­wo Boże i miło­sier­nym wobec bliź­nich. W wie­lu śro­do­wi­skach i w wie­lu rodzi­nach wyzna­wa­na bywa zasa­da „tole­ran­cji”, rozu­mia­nej jako obo­jęt­ność na to, czy współ­mał­żo­nek wie­rzy, czy się modli, spo­wia­da, czy łączy swo­je decy­zje i swo­je życie z Bogiem i Jego wolą. Miłość, szcze­gól­nie mał­żeń­ska i rodzin­na, dzie­li się każ­dym dobrem, a tym bar­dziej wia­rą, któ­ra nada­je sens życiu, jest źró­dłem ducho­wej siły i pro­wa­dzi do zba­wie­nia. Na począt­ku dzie­jów czło­wie­ka i na począt­ku publicz­nej dzia­łal­no­ści Pana Jezu­sa, sza­tan skie­ro­wał poku­sę: do czło­wie­ka i do Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go. Pierw­si rodzi­ce ule­gli poku­sie. Pan Jezus odrzu­cił poku­sę sza­ta­na, dając nam przy­kład i ducho­wą moc, aby­śmy zawsze odrzu­ca­li poku­sę ojca kłam­stwa. „Odno­wa Kościo­ła doko­nu­je się… przez świa­dec­two, jakie daje życie wie­rzą­cych: poprzez samo swo­je ist­nie­nie w świe­cie chrze­ści­ja­nie są fak­tycz­nie powo­ła­ni, aby roz­ja­śnić sło­wo praw­dy, jakie pozo­sta­wił nam Pan Jezus” (Por­ta fidei, 6).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jakie myśli, sło­wa, czy­ny w rodzi­nie rodzą się z wia­ry, a jakie – z bra­ku wia­ry?