Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy” (Rz 10,8) – pisze św. Paweł Apostoł. Co znaczy, że słowo Boże jest blisko każdego z nas, blisko małżeństw i rodzin? Słowo objawione jest blisko człowieka, bo przez słowo Bóg wciąż zbliża się do nas i odpowiada na nasze pytania, wątpliwości, dążenia i pragnienia. Życie małżeńskie i rodzinne rodzi wiele pytań, związanych ze wspólnotą małżeńską i życiem rodzinnym. Wiele razy nasze rodziny są kuszone przez środki przekazu czy przez wypowiedzi i postępowanie rodzin. Pytają niektórzy: czy w niedzielę mam obowiązek iść do kościoła, skoro pracuję? Czy ulec dzieciom, które chciałyby spędzić dużą część niedzieli w supermarkecie? Św. Paweł pisze: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10,9–10). Rodzina jest miejscem przyjmowania łaski wiary z rąk Bożych, miejscem rozwijania wiary i przekazywania innym członkom rodziny. W rodzinie wiara jest wyznawana słowem i całym życiem. Wiara rodziców kształtuje wiarę i życie dzieci. Wyznawanie wiary „prowadzi… do zbawienia” – jak pisze Apostoł. Wyznawanie wiary rodzi się w sercu rozmodlonym, otwartym na słowo Boże i miłosiernym wobec bliźnich. W wielu środowiskach i w wielu rodzinach wyznawana bywa zasada „tolerancji”, rozumianej jako obojętność na to, czy współmałżonek wierzy, czy się modli, spowiada, czy łączy swoje decyzje i swoje życie z Bogiem i Jego wolą. Miłość, szczególnie małżeńska i rodzinna, dzieli się każdym dobrem, a tym bardziej wiarą, która nadaje sens życiu, jest źródłem duchowej siły i prowadzi do zbawienia. Na początku dziejów człowieka i na początku publicznej działalności Pana Jezusa, szatan skierował pokusę: do człowieka i do Wcielonego Syna Bożego. Pierwsi rodzice ulegli pokusie. Pan Jezus odrzucił pokusę szatana, dając nam przykład i duchową moc, abyśmy zawsze odrzucali pokusę ojca kłamstwa. „Odnowa Kościoła dokonuje się… przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozjaśnić słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus” (Porta fidei, 6).
Propozycja postanowienia
Jakie myśli, słowa, czyny w rodzinie rodzą się z wiary, a jakie – z braku wiary?