Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zjednoczeni z Bogiem i między sobą

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go są waż­ne dla Kościo­ła, dla wyda­rzeń spo­łecz­nych, dla bied­nych i zagu­bio­nych. Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go to wiel­ki dzwon na obu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia i modli­twy wobec ludzi kon­se­kro­wa­nych. Obcho­dzo­ne 2 lute­go świę­to jest wyra­zem pamię­ci o tych oso­bach i uzna­nia dla ich pra­cy. (…) W tym dniu modli­my się i skła­da­my ofia­ry na zako­ny klau­zu­ro­we, żeby powie­dzieć tym ludziom, że nie są sami, że są waż­ni dla Kościo­ła, dla wyda­rzeń spo­łecz­nych, dla bied­nych i zagu­bio­nych, któ­rych szu­ka­ją modli­twą czy swo­im czy­nem. (…) W tym dniu wszy­scy spoj­rzy­my nowym okiem na tych, któ­rzy swo­je życie pra­gną ofia­ro­wać Bogu i ludziom. Jed­no­cze­śnie życzę wszyst­kim oso­bom życia kon­se­kro­wa­ne­go, żeby każ­de­go dnia w swo­im posłu­gi­wa­niu odnaj­dy­wa­li jesz­cze głęb­szy sens. To jest moż­li­we, jeśli nasze życie będzie życiem praw­dzi­wie chrze­ści­jań­skim i ludzi auten­tycz­nie zjed­no­czo­nych z Bogiem i mię­dzy sobą.

Frag­ment życzeń na Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, 2 II 2013 r.