Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Gest miłości do Kościoła

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI METROPOLITA POZNAŃSKI, WICEPRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Sama moż­li­wość abdy­ka­cji papie­ża nie jest niczym nowym, zosta­ła bowiem wpro­wa­dzo­na przez Cele­sty­na V już sie­dem wie­ków temu. Jest też ona prze­wi­dzia­na w kon­sty­tu­cjach apo­stol­skich Jana Paw­ła II „Pastor Bonus” i „Uni­ver­si Domi­ni­ci Gre­gis”. Pon­ty­fi­kat Jana Paw­ła II zwra­ca nato­miast uwa­gę na to, że ojciec powi­nien pozo­sta­wać przy swo­jej rodzi­nie do śmier­ci. Tutaj Ojciec Świę­ty posta­no­wił ina­czej. Jako jeden z naj­świa­tlej­szych w tej chwi­li ludzi na świe­cie, roz­wa­żył swo­ją kon­dy­cję fizycz­ną i doszedł do wnio­sku, że szyb­kie zmia­ny na świe­cie doma­ga­ją się czło­wie­ka o sil­niej­szej kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej, i pod­jął taką decy­zję. Papież roze­zna­jąc swo­je moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia Łodzią Pio­tro­wą, pod­jął tę decy­zję suwe­ren­nie i w całej swo­jej wol­no­ści. (…) My ją przyj­mu­je­my jako gest wiel­kiej miło­ści do Kościo­ła. Podej­mu­je ją czło­wiek, któ­ry kocha Kościół i dla dobra Kościo­ła posta­no­wił ustą­pić. Bene­dyk­to­wi XVI nale­ży się za to wdzięcz­ność Kościo­ła i szcze­gól­na modli­twa, oprócz naszej modli­twy za nowe­go papie­ża. Ta papie­ska decy­zja wska­zu­je tak­że na trud, jakie­go wyma­ga pia­sto­wa­nie urzę­du papie­skie­go oraz na trud­no­ści obec­ne­go cza­su. Papie­skie ency­kli­ki, kate­che­zy i podró­że sta­no­wią dzie­ło wiel­kie­go umy­słu, a pon­ty­fi­kat Bene­dyk­ta XVI, wybit­ne­go teo­lo­ga, to pon­ty­fi­kat wiel­kich myśli.

11 II 2013 r.