Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Papiestwo to służba niełatwa

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Papie­ską decy­zję odbie­ram z dużym zdu­mie­niem
i zasko­cze­niem, dla­te­go że widzę w tym Papie­żu czło­wie­ka nie­zwy­kłe­go. Dał wie­le dowo­dów, iż jest czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, prze­ży­wa­ją­cym ją jako oso­bi­sty kon­takt z Bogiem. Bene­dykt XVI to bar­dzo spraw­ny inte­lek­tu­ali­sta, wybit­ny teo­log, któ­ry przy tym posia­da wiel­ką i rzad­ką umie­jęt­ność kon­tak­tu ze współ­cze­snym świa­tem i współ­cze­sną kul­tu­rą. W moim odczu­ciu jest to czło­wiek dużej pamię­ci, z umie­jęt­no­ścią przy­wo­ła­nia róż­nych wyda­rzeń z prze­szło­ści i odno­sze­nia ich do kon­kret­nych sytu­acji współ­cze­snych. Przy­słu­żył się Kościo­ło­wi bar­dzo moc­no jako wybit­ny teo­log, a tym bar­dziej jako papież. Ma głę­bo­kie roze­zna­nie zna­ków cza­su i widać było wyraź­nie, że w rela­cjach ludz­kich jest to czło­wiek bar­dzo pokor­ny, bez­po­śred­ni i przy­stęp­ny. Nato­miast ten zaska­ku­ją­cy fakt świad­czy o tym, że papie­stwo to jest służ­ba nie­ła­twa. Świad­czy rów­nież o wraż­li­wo­ści Papie­ża i jego miło­ści do Kościo­ła, któ­re­mu chce słu­żyć nadal, chce mu poma­gać, ale nie być tym, któ­ry dźwi­ga głów­ną odpo­wie­dzial­ność za Kościół. W moim odczu­ciu, decy­zja o abdy­ka­cji uka­zu­je wiel­kość Bene­dyk­ta XVI.

11 II 2013 r.