Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dziękujmy Bogu za takiego Papieża

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Tak jak i dla wszyst­kich na świe­cie, tak i dla mnie jest to duże zasko­cze­nie, ale chce­my zro­zu­mieć moty­wa­cję Ojca Świę­te­go, wiek, a z dru­giej stro­ny zdro­wie. Papież jako czło­wiek wiel­kiej odpo­wie­dzial­no­ści, posta­no­wił odejść z funk­cji paste­rzo­wa­nia Kościo­ło­wi. Decy­zja papie­ża Bene­dyk­ta XVI jest dla Kościo­ła powszech­ne­go zasko­cze­niem, ale Kościół ma goto­we roz­wią­za­nie, któ­re jest zapi­sa­ne w kon­sty­tu­cji o wybo­rze papie­ża. Jestem wier­nym synem Jana Paw­ła II, a on zawsze mówił: „Duch Świę­ty wska­że”, a rola kar­dy­na­łów jest taka, by wybra­li tego, kogo Duch Świę­ty wska­że. W cią­gu ostat­nich lat mie­li­śmy wiel­kich i odważ­nych papie­ży i będzie­my się modlić o to, by Duch Świę­ty dał nam papie­ża na te cza­sy. (…) Może­my dzię­ko­wać Bogu za takie­go Papie­ża. Po Janie Paw­le II przy­szedł wiel­ki Papież, któ­ry miał wła­sny cha­ry­zmat, i trud­no porów­ny­wać papie­ża Jana Paw­ła II z Bene­dyk­tem XVI – każ­dy z nich miał swój cha­ry­zmat. Każ­dy speł­nił wiel­ką rolę dla Kościo­ła i dla ludz­ko­ści. Papież Jan Paweł II otwo­rzył Kościół na świat i świat na Kościół, a Bene­dykt XVI pogłę­bił życie ducho­we Kościo­ła i ode­grał ogrom­ną rolę, dopeł­niał co tam­ten roz­po­czął, a co nowy papież będzie kon­ty­nu­ował.