Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Odwaga, ufność i gorliwość w głoszeniu Ewangelii

Frag­men­ty roz­wa­ża­nia Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI,
wygło­szo­ne­go przed modli­twą Anioł Pań­ski w Waty­ka­nie, 10 lute­go br.

Fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W dzi­siej­szej litur­gii Ewan­ge­lia według Łuka­sza przed­sta­wia histo­rię powo­ła­nia pierw­szych uczniów (…). Dzi­siej­szy tekst pobu­dza do reflek­sji o powo­ła­niu do kapłań­stwa i życia kon­se­kro­wa­ne­go. Jest ono dzie­łem Boga. Czło­wiek nie jest twór­cą swo­je­go powo­ła­nia, ale odpo­wia­da na Bożą pro­po­zy­cję. Ludz­ka zaś sła­bość nie powin­na budzić obaw, jeśli Bóg wzy­wa. Trze­ba ufać w Jego moc, któ­ra dzia­ła wła­śnie w naszej sła­bo­ści, nale­ży ufać coraz bar­dziej w moc Jego miło­sier­dzia, któ­ra prze­mie­nia i odna­wia. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, niech to Sło­wo Boże oży­wi tak­że w nas i w naszych wspól­no­tach chrze­ści­jań­skich odwa­gę, ufność i gor­li­wość w gło­sze­niu i dawa­niu świa­dec­twa Ewan­ge­lii. Nie­po­wo­dze­nia i trud­no­ści niech nas nie znie­chę­ca­ją: my mamy zarzu­cać sie­ci z wia­rą, Pan doko­nu­je resz­ty. Ufaj­my tak­że we wsta­wien­nic­two Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Apo­sto­łów. Na wezwa­nie Pana, dosko­na­le świa­do­ma swo­jej mało­ści, odpo­wie­dzia­ła Ona z cał­ko­wi­tym zawie­rze­niem: „Oto ja”. Z Jej mat­czy­ną pomo­cą odnów­my naszą goto­wość do podą­ża­nia za Jezu­sem, Mistrzem i Panem.