Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czas łaski, szansa nawrócenia

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

W Śro­dę Popiel­co­wą pochy­li­li­śmy nasze gło­wy, aby przy­jąć wymow­ny znak – popiół. Posy­pa­niu głów towa­rzy­szy­ły waż­ne sło­wa: Pamię­taj, że pro­chem jesteś i w proch się obró­cisz, albo: Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię – obie for­mu­ły są wyma­ga­ją­ce. Przy­po­mi­na­ją o prze­mi­jal­no­ści życia ziem­skie­go i zachę­ca­ją do nawró­ce­nia. Tu widać wiel­ki realizm Kościo­ła, któ­ry zna dolę i nie­do­lę ludz­ką, wie o grze­chu czło­wie­ka, ale się go nie lęka. Otwie­ra nadzie­ję nawró­ce­nia, poko­na­nia grze­chu, prze­mia­ny na lep­sze. Zauważ­my, że i Pan Jezus był kuszo­ny przez sza­ta­na, ale go odtrą­cił. Chrze­ści­ja­nin przez chrzest jest złą­czo­ny z Chry­stu­sem na zawsze i też wraz z Nim jest w sta­nie poko­nać sza­ta­na. Poku­sy nasze mogą być róż­no­rod­ne, ale Boża potę­ga jest nie­ogra­ni­czo­na i nie lękaj­my się sza­ta­na. Gdy­by­śmy jed­nak ze sła­bo­ści ludz­kiej upa­dli, a nawet zaplą­ta­li się w licz­ne grze­chy, tak­że ufaj­my Panu Jezu­so­wi, pro­śmy Go szcze­rze, aby wziął nasze sła­bo­ści na sie­bie, aby poko­nał mnie we mnie, czy­li swo­ją mocą pomógł umrzeć we mnie sta­re­mu czło­wie­ko­wi grze­chu i potę­pie­nia, aby mógł się naro­dzić czło­wiek nowy, czło­wiek rado­ści, poko­ju i zba­wie­nia. Pamię­taj­my: czas Wiel­kie­go Postu to czas wiel­kiej łaski, szan­sy nawró­ce­nia i lep­sze­go, god­niej­sze­go życia.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku