Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nadajmy światu smak

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Pyta­nie: Cze­go Bóg od nas ocze­ku­je? sta­no­wi­ło myśl prze­wod­nią tego­rocz­nych obcho­dów Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Jako ochrzcze­ni w imię Trój­je­dy­ne­go Boga, powin­ni­śmy cho­dzić dro­ga­mi spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju, anga­żo­wać się w spra­wy Kró­le­stwa Boże­go do tego stop­nia, by sta­wać się solą dla zie­mi i świa­tło­ścią świa­ta. Hasło trwa­ją­ce­go roku dusz­pa­ster­skie­go w Pol­sce brzmi „Być solą zie­mi”. Według Ojców Kościo­ła chrze­ści­ja­nie są maga­zy­nem ewan­ge­licz­nej soli. Pra­cu­ją oni w ota­cza­ją­cym ich świe­cie, w okre­ślo­nych warun­kach histo­rycz­nych i kul­tu­ro­wych, a rów­no­cze­śnie są za ten świat, za jego miesz­kań­ców i ich zba­wie­nie, odpo­wie­dzial­ni przed Bogiem. (…) Dzie­ląc się wia­rą, umac­nia­ją odpor­no­ścio­we mecha­ni­zmy w całej ludz­kiej rodzi­nie, wpro­wa­dza­jąc do niej war­to­ści reli­gij­no-moral­ne, takie jak: miłość i prze­ba­cze­nie, sza­cu­nek dla czło­wie­ka i tro­skę o każ­de życie, zabie­ga­nie o rodzi­nę, o mał­żeń­stwo, któ­re z woli Chry­stu­sa jest sakra­men­tem – dro­gą reali­zo­wa­nia powo­ła­nia oraz uświę­ce­nia kobie­ty i męż­czy­zny w nie­ro­ze­rwal­nym związ­ku. (…) Powo­ła­niem chrze­ści­jan jest nada­wa­nie sma­ku świa­tu poprzez gło­sze­nie peł­nej praw­dy o Bogu i o czło­wie­ku i w tym stwier­dze­niu odkry­wa­my nasze spo­łecz­ne zada­nie. (…) Nie chce­my dzie­lić losu ochrzczo­nych, któ­rzy porzu­ca­ją Chry­stu­sa, któ­rzy nie chcą już być Jego solą – zna­leź­li bowiem mniej wyma­ga­ją­cy styl życia i bez­kry­tycz­nie go prak­ty­ku­ją.

Frag­ment Listu paster­skie­go na pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 17 II 2013 r.