Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pragnienie Boga i miłości

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Po raz kolej­ny roz­po­czę­li­śmy Wiel­ki Post. Jest to czas głęb­sze­go spoj­rze­nia i reflek­sji nad naszym życiem. Jest to czas porząd­ko­wa­nia oso­bi­stych spraw, dostrze­że­nia sen­su tego, co robi­my i co jest dla nas waż­ne. Obra­zem Wiel­kie­go Postu jest pusty­nia, któ­ra poma­ga sku­pić uwa­gę na tym, co istot­ne, aby prze­trwać i dotrzeć do źró­deł życia. Te źró­dła znaj­du­je­my w zmar­twych­wsta­łym Panu, w Jego rady­kal­nym zwy­cię­stwie nad mrocz­ny­mi siła­mi grze­chu i śmier­ci. Jezus doświad­czył suro­wo­ści pusty­ni i poja­wia­ją­cych się na niej pokus. W dzi­siej­szej Ewan­ge­lii (Łk 4,1–13) podzie­lił się z nami swo­im doświad­cze­niem, doty­ka­ją­cym fun­da­men­tów ludz­kie­go życia. Naj­pierw powie­dział, że nie samym chle­bem żyje czło­wiek, bo nosi on w sobie jesz­cze więk­szy głód – nosi w sobie pra­gnie­nie Boga i miło­ści. Potem Jezus pouczył nas, że czło­wiek, obda­rzo­ny god­no­ścią dziec­ka Boże­go, nie może się kła­niać komu­kol­wiek, a tym bar­dziej złu. Czło­wiek może i powi­nien kła­niać się jedy­nie swo­je­mu Stwór­cy i Panu. Wresz­cie Jezus uświa­do­mił nam, że nie może­my wysta­wiać Boga na pró­bę. Bogu nie wol­no sta­wiać warun­ków. Nato­miast może­my i powin­ni­śmy zawie­rzyć Mu nasze życie i naszą przy­szłość.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku