Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 3,1–8a.13–15; 1 Kor 10,1–6.10–12; Łk 13,1–9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym cza­sie przy­szli nie­któ­rzy i donie­śli Jezu­so­wi o Gali­lej­czy­kach, któ­rych krew Piłat zmie­szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo­wie­dział: Czyż myśli­cie, że ci Gali­lej­czy­cy byli więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Gali­lei, że to ucier­pie­li? Bynaj­mniej, powia­dam wam; lecz jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie. Albo myśli­cie, że owych osiem­na­stu, na któ­rych zwa­li­ła się wie­ża w Siloe i zabi­ła ich, było więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Jero­zo­li­my? Bynaj­mniej, powia­dam wam; lecz jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy tak samo zgi­nie­cie. I opo­wie­dział im nastę­pu­ją­cą przy­po­wieść: Pewien czło­wiek miał drze­wo figo­we zasa­dzo­ne w swo­jej win­ni­cy; przy­szedł i szu­kał na nim owo­ców, ale nie zna­lazł. Rzekł więc do ogrod­ni­ka: „Oto już trzy lata, odkąd przy­cho­dzę i szu­kam owo­cu na tym drze­wie figo­wym, a nie znaj­du­ję. Wytnij je: po co jesz­cze zie­mię wyja­ła­wia?” Lecz on mu odpo­wie­dział: „Panie, jesz­cze na ten rok je pozo­staw; ja oko­pię je i obło­żę nawo­zem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przy­szło­ści możesz je wyciąć”.
Roz­wa­ża­nie
Czas to dobro wyjąt­ko­we. Dla zaję­tych wciąż go za mało. Ocze­ku­ją­cym cią­ży każ­da sekun­da. W mło­do­ści trak­to­wa­ny roz­rzut­nie, u schył­ku życia skra­ca się nie­po­strze­że­nie. Bywa czas zapi­sa­ny i czas pusty, bywa czas oca­lo­ny i roz­trwo­nio­ny. Jezus wska­zu­je, jak moż­na czas oca­lić – cier­pli­wy Bóg cze­ka na czło­wie­ka. Każ­da chwi­la, któ­ra pro­wa­dzi ku Bogu, jest cza­sem oca­lo­nym. Tak­że każ­de owo­co­wa­nie dobrem jest cza­sem oca­lo­nym. A jeśli dziś sto­imy gdzieś jak­by obok i podob­ni do drze­wa bez owo­ców, to i ta chwi­la jest sto­sow­na, by znów czas oca­lić. Klu­czem jest sło­wo „nawró­ce­nie”.

rs