Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer Specjalny 33 / 2013

Auto­por­tret, 1892, olej, MNW fot. Wiki­me­dia Com­mons

Numer spe­cjal­ny Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” poświę­ca­my jed­ne­mu z naj­zna­ko­mit­szych naro­do­wych twór­ców, któ­re­go dzie­ła poru­szy­ły i zawład­nę­ły wyobraź­nią całych poko­leń Pola­ków. Pozo­sta­ją one cią­gle żywą kar­tą dzie­jów, nie dają­cą się zamknąć w ramy muze­al­ne­go skan­se­nu. O nie­ga­sną­cej popu­lar­no­ści arty­sty świad­czą licz­ne repro­duk­cje jego prac na pocz­tów­kach, w szkol­nych pod­ręcz­ni­kach i salach lek­cyj­nych, na bank­no­tach, znacz­kach pocz­to­wych, soli­dar­no­ścio­wych emble­ma­tach. Jego imię noszą szko­ły i insty­tu­cje, a kom­po­zy­cje malar­skie nie­odmien­nie, już od ponad stu lat od śmier­ci arty­sty, wcią­ga­ją w sam śro­dek wyda­rzeń swo­ją wszech­obec­ną eks­pre­sją i ory­gi­nal­no­ścią – nawet w krę­gu kul­tu­ry maso­wej. Matej­kow­ska wizyj­ność zda­je się cią­gle aktu­ali­zo­wać – rów­nież jako wyraz sprze­ci­wu wobec współ­cze­snych znie­wo­leń i rej­ta­now­skich dyle­ma­tów. Redak­cja „Źró­dła” pra­gnie w tym miej­scu podzię­ko­wać Dyrek­cji Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę i umoż­li­wie­nie pro­mo­wa­nia syl­wet­ki mala­rza na łamach tygo­dni­ka, w Roku Jana Matej­ki w Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie.