Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Człowiek instytucja

Rodzinny matecznik

Jan Matej­ko. Foto­gra­fia archi­wal­na z ate­lier Juliu­sza Mie­na, ok. 1882 (Col­lec­tion Mien). Archi­wum DJM

Matej­ko był zwią­za­ny z Kra­ko­wem przez całe życie. Kochał ten histo­rycz­ny, boga­ty w tra­dy­cje i zabyt­ki gród kró­lew­ski. Jego cha­rak­te­ry­stycz­na syl­wet­ka nale­ża­ła do naj­po­pu­lar­niej­szych w mie­ście. Żaden arty­sta w Pol­sce nie zdo­był sła­wy rów­nej jemu. Jed­nak nawet wów­czas, gdy stał się uzna­nym auto­ry­te­tem, dyrek­to­rem Szko­ły Sztuk Pięk­nych i hono­ro­wym oby­wa­te­lem mia­sta, nigdy nie był wynio­sły, ani też nie­do­stęp­ny. Dro­gę d o świa­to­wej sła­wy otwo­rzył mala­rzo­wi zło­ty medal, przy­zna­ny mu w 1865 r. na Salo­nie w Pary­żu za obraz Kaza­nie Skar­gi (1864). Kolej­ne zło­to zdo­był nad Sekwa­ną w 1867 r. za obraz Rej­tan na sej­mie war­szaw­skim (Rej­tan – Upa­dek Pol­ski). Był człon­kiem wie­lu pre­sti­żo­wych towa­rzystw i aka­de­mii, insty­tu­cji nauko­wych. Roda­cy w dowód uzna­nia – jakie­go nie otrzy­mał żaden inny z pol­skich twór­ców – prze­ka­za­li mu pod­czas ogól­no­pol­skich uro­czy­sto­ści ku czci mala­rza ber­ło „pano­wa­nia w sztu­ce” (1878).