Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kolekcjoner

Pro­jek­cja fil­mo­wa z poka­zem kadru-deta­lu z obra­zu Hołd pru­ski, na ścia­nie domo­wej pra­cow­ni, zaaran­żo­wa­nej wg pro­jek­tu Janu­sza i Paw­ła Wał­ków, Kra­ków 2009

Z boga­te­go Matej­kow­skie­go zbio­ru, suk­ce­syw­nie udo­stęp­nia się w D JM na wysta­wach cza­so­wych powią­za­ne tema­tycz­nie obiek­ty muze­al­ne. Po inau­gu­ru­ją­cej jubi­le­usz wysta­wie Stro­jów i kostiu­mów z kolek­cji Jana Matej­ki (25 X 2012 – 17 II 2013), na obec­nie pre­zen­to­wa­nej, czyn­nej do 15 wrze­śnia br. – poka­za­ne zosta­ły kolej­ne cen­ne pamiąt­ki, waż­ne ducho­wo dla Pola­ków. Zwią­za­ne są głów­nie z histo­rią Pol­ski, a tak­że kul­tu­rą Bli­skie­go Wscho­du i Rosji. Nie­któ­re z nich to obiek­ty o uni­ka­to­wej ran­dze. Wyjąt­ko­wą atrak­cją jest m.in. kró­lew­ska koro­na gro­bo­wa, według tra­dy­cji nale­żą­ca do Zyg­mun­ta I Sta­re­go (1467–1548). Jan Matej­ko otrzy­mał ją do swo­ich zbio­rów od ano­ni­mo­we­go ofia­ro­daw­cy w 1874 r. „Dostoj­ny dar monar­szy” świad­czy
Okład­ka fol­de­ru pro­mu­ją­ce­go nową aran­ża­cję w DJM z prze­sty­li­zo­wa­ną syl­wet­ką Matej­kow­skie­go Stań­czy­ka, Kra­ków 2009

o wiel­kim zaufa­niu publicz­nym, jakim cie­szył się kra­kow­ski arty­sta-kolek­cjo­ner, zbie­racz histo­rycz­nych „sta­ro­ci”. Sam Matej­ko uwa­żał ano­ni­mo­wy dar za auten­tyk i sko­rzy­stał z cen­ne­go rekwi­zy­tu malu­jąc, wie­lo­krot­nie już przy­wo­ły­wa­ny, Hołd pru­ski (1882). Przez 50 lat to wyjąt­ko­we rega­lium było prze­cho­wy­wa­ne jako depo­zyt w Skarb­cu Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu. Po kon­ser­wa­cji w pra­cow­niach kon­ser­wa­cji tka­nin oraz meta­lu i bro­ni MNK, ta cen­na, naro­do­wa pamiąt­ka zosta­ła prze­ka­za­na w Roku Matej­kow­skim do muze­aliów DJM. W DJM kolej­na wysta­wa, zapla­no­wa­na na jesień, będzie zwią­za­na z krę­giem „Uczniów i uczen­nic Jana Matej­ki” (3 X 2013 – 15 II 2014). War­to nad­mie­nić, że rok­rocz­nie, już od 15 lat, w muze­al­nych wnę­trzach kamie­ni­cy Matej­kow­skiej odby­wa­ją się dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych epo­ką, oso­bą i dzie­ła­mi arty­sty, spo­tka­nia połą­czo­ne
Pozła­ca­na, srebr­na koro­na gro­bo­wa „na ostat­nią dro­gę”, ok. 1548

z wykła­da­mi pod wspól­nym tytu­łem – „ Czwart­ki u Matej­ków”. Zapro­po­no­wa­ny i inte­re­su­ją­co pro­mo­wa­ny przez obec­ne­go kusto­sza, Kie­row­ni­ka Oddzia­łu DJM, Mar­tę Kłak-Ambroż­kie­wicz nowy cykl „Muzy­ko­wa­nie u Matej­ków”, ma na celu wskrze­sze­nie tra­dy­cji XIX-wiecz­ne­go muzy­ko­wa­nia domo­we­go, nie­ob­ce­go miesz­kań­com flo­riań­skiej kamie­ni­cy z uwa­gi na zacho­wa­ną kolek­cję nut. W krę­gu wybra­nych wyda­rzeń w ramach obcho­dów Roku Matej­kow­skie­go, war­to wspo­mnieć tak­że III „Week­end z
sygno­wa­ny ini­cja­ła­mi JM szkic rysun­ko­wy do Hoł­du pru­skie­go. Na gło­wie monar­chy rega­lium wzo­ro­wa­ne na histo­rycz­nym rekwi­zy­cie, ok. 1880. Arch. DJM

Matej­ką” w D JM. W dniach 22 i 23 czerw­ca br. został on powią­za­ny z akcją „Życzeń dla Matej­ki” z oka­zji 175. rocz­ni­cy uro­dzin i imie­ni­na­mi mala­rza. Opro­wa­dza­nie tema­tycz­ne, połą­czo­ne ze zwie­dza­niem eks­po­zy­cji cza­so­wej i sta­łej w cyklu warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych, adre­so­wa­ne było zarów­no do dzie­ci i mło­dzie­ży, jak i osób doro­słych. Już uprzed­nio pro­po­no­wa­na „Kolek­cja wspo­mnień” z oka­zji 10. Nocy Muze­ów w Kra­ko­wie (17/18 maja br.) pod hasłem: „Kolek­cja. Podziel się swo­ją pasją!”, przy­bli­ża­ła oso­bi­ste pamiąt­ki i aneg­do­ty rodzin­ne z życia Matej­ków. Zwią­zek Matej­ki ze sta­ro­żyt­no­ścia­mi kra­kow­ski­mi, a zwłasz­cza Kościo­łem Mariac­kim, gdzie odby­ły się uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we mala­rza, pre­zen­tu­je­my na str. 28 i 29 wer­sji papie­ro­wej tygo­dni­ka.
ory­gi­nal­na pale­ta Mistrza z pędz­la­mi i instru­men­ty z kolek­cji ojca mala­rza – muzy­ka i nauczy­cie­la muzy­ki. Fot. Mariusz Wilk

 
 
 
 
 
 
 
Wystrój domo­wej pra­cow­ni malar­skiej arty­sty ze szta­lu­ga­mi, przy­bo­ra­mi malar­ski­mi, histo­rycz­ny­mi sie­dzi­ska­mi, itd. Frag­ment daw­nej eks­po­zy­cji muze­al­nej przed aran­ża­cją , Fot. Mariusz Wilk