Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miejsca jubileuszu

Obchody Roku Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie

2013 – 175. rocz­ni­ca uro­dzin i 120. rocz­ni­ca śmier­ci jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich arty­stów, wybit­ne­go przed­sta­wi­cie­la nur­tu malar­stwa histo­rycz­ne­go
Dzie­ła kra­kow­skie­go Mistrza pędz­la znaj­du­ją się w dwóch oddzia­łach Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie (MNK): w Domu Jana Matej­ki (DJM) przy ul. Flo­riań­skiej 41 i w Gale­rii Sztu­ki Pol­skiej XIX wie­ku w

Gale­ria w Sukien­ni­cach z widocz­nym frag­men­tem Hoł­du pru­skie­go, ok. 1900. Repr. arch.

Sukien­ni­cach, pierw­szej sie­dzi­bie kra­kow­skie­go Muzeum Naro­do­we­go, na Ryn­ku Głów­nym. Mniej­sza licz­ba Matej­kow­skich prac zacho­wa­ła się w innych zbio­rach i kolek­cjach. To wystar­cza­ją­cy powód, by rocz­ni­co­we obcho­dy jego podwój­ne­go Jubi­le­uszu świę­to­wać pod Wawe­lem, w mie­ście, któ­re było mu szcze­gól­nie bli­skie i dro­gie. Uro­czy­ste obcho­dy Roku Jana Matej­ki zain­au­gu­ro­wa­no w jed­nym z naj­pięk­niej­szych salo­nów Kra­ko­wa, w Sukien­ni­cach – 17 kwiet­nia 2013 roku w obec­nej Sali Sie­mi­radz­kie­go – Wokół aka­de­mii (daw­niej, przed moder­ni­za­cją Sali Hoł­du Pru­skie­go), pre­zen­to­wa­ne jest malar­stwo 2.
Moment osa­dza­nia słyn­ne­go płót­na w ramie, po kon­ser­wa­cji, w obec­nej Sali Sie­mi­radz­kie­go w Sukien­ni­cach, 2012. Pra­cow­nia fot. MNK

poło­wy XIX wie­ku: sztu­ka ofi­cjal­na, repre­zen­ta­cyj­na, obec­na na salo­nach, nie­mal natych­miast roz­po­zna­wal­ne arcy­dzie­ła pędz­la. Z dzieł Jana Matej­ki, obok monu­men­tal­nych płó­cien arty­sty, eks­po­no­wa­ne są m.in. por­tre­ty kra­kow­skich oso­bi­sto­ści i wizyj­no-sym­bo­licz­ne płót­no Wer­ny­ho­ra. Słyn­ny Hołd pru­ski, przez pewien czas po kon­ser­wa­cji zatrzy­ma­ny został w Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu – na wysta­wie cza­so­wej pt. Hołd pru­ski. Matej­ko Wawe­lo­wi – Wawel Matej­ce. W tym cza­sie w Sukien­ni­cach pre­zen­to­wa­no inny obraz Matej­ki: Rej­tan – Upa­dek Pol­ski, ze zbio­rów Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie. Dzie­ło to rów­nież zna­ko­mi­cie wpi­sy­wa­ło się w patrio­tycz­no-nie­pod­le­gło­ścio­wy cha­rak­ter kolek­cji. Spek­ta­ku­lar­nym wyda­rze­niem był jed­nak powrót monu­men­tal­ne­go Hoł­du na nowe, histo­rycz­ne miej­sce w naro­do­wej gale­rii. W ramach kon­ser­wa­cji zabez­pie­cza­ją­cej, płót­no odpo­wied­nio usta­wio­no na kro­śnie samo­na­prę­ża­ją­cym i osa­dzo­no w ramie.