Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Mieć czas dla siebie nawzajem

Myślę, że świę­ta Boże­go Naro­dze­nia i Adwent woła­ją o nasz czas: o czas dla dziec­ka, o czas dla rodzi­ny, dla oso­by, któ­rą kocha­my; o upo­rząd­ko­wa­nie nasze­go sto­sun­ku do Pana Boga, do ludzi; o upo­rząd­ko­wa­nie nasze­go ser­ca, nasze­go sumie­nia. Cho­dzi więc o to, żeby sta­wać się peł­niej czło­wie­kiem, pogłę­biać swo­je czło­wie­czeń­stwo, swo­ją szla­chet­ność, dobroć, wyra­biać swo­je sumie­nie, a dzię­ki temu sta­wać się bliż­szym Ewan­ge­lii, bliż­szym prze­sła­niu Jezu­sa. Pamię­tam z moich lat dzie­cię­cych, jak waż­ną rze­czą było, żeby ojciec wró­cił z pra­cy do domu na czas, żeby był na Wigi­lii wcze­śniej, żeby­śmy mogli poroz­ma­wiać, pośpie­wać kolę­dy, żeby włą­czył się w ubie­ra­nie cho­in­ki, żeby­śmy mogli coś zro­bić wspól­nie. W pierw­szym dniu świąt śpie­wa­ło się wspól­nie kolę­dy, było się w domu z rodzi­ną. Nato­miast dru­gi dzień był dniem odwie­dzin u bli­skich. Żyło się razem, we wspól­no­cie sąsiedz­twa, rodzi­ny, bli­skich. Wszy­scy byli bli­scy.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla ser­wi­su www.przewodniczacy.episkopat.pl