Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świadectwo o świętości Jana Pawła II

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Żyłem u boku Świę­te­go. I wła­śnie dla­te­go, że mia­łem to wiel­kie ducho­we „szczę­ście”, i ponie­waż to on, Karol Woj­ty­ła, jako biskup udzie­lił mi świę­ceń kapłań­skich pięć­dzie­siąt lat temu, dziś chcę zło­żyć świa­dec­two o jego posta­ci, o dzie­dzic­twie, jakie nam zosta­wił. Gian Fran­co Svi­der­co­schi od dłuż­sze­go cza­su nama­wiał mnie do kon­ty­nu­acji poprzed­nio wyda­nej roz­mo­wy zaty­tu­ło­wa­nej „Świa­dec­two”. Potrze­ba nowej książ­ki wyni­ka­ła z koniecz­no­ści pogłę­bie­nia nie­któ­rych zagad­nień, poka­za­nia świa­tu, że Jan Paweł II cią­gle żyje, że jest cią­głość pon­ty­fi­ka­tów. (…) Nie odkry­łem jesz­cze do koń­ca Jana Paw­ła II. Tam była ogrom­na głę­bia. Cią­gle mamy tam powra­cać, aby z tej stud­ni świę­to­ści i wie­dzy czer­pać. Nale­ży powra­cać do wystą­pień Jana Paw­ła II z jego piel­grzy­mek do Ojczy­zny. Przy­go­to­wa­nia do kano­ni­za­cji w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej sku­pio­ne są na pozna­niu dro­gi do świę­to­ści Jana Paw­ła II. To jest dar losu dla nas w obec­nej sytu­acji pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa i Kościo­ła, żeby z tej posta­ci, z jego naucza­nia i świę­to­ści czer­pać to, co Pan Bóg wska­zał przez jego oso­bę.

Wypo­wiedź w Sali Okna Papie­skie­go w kra­kow­skiej kurii, pod­czas pre­zen­ta­cji książ­ki, 11 XII 2013 r.