Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tam, gdzie jest Bóg, jest radość

Od kil­ku tygo­dni w skle­pach, w tele­wi­zji i radiu sły­szy­my kolę­dy. W wie­lu miej­scach orga­ni­zo­wa­ne są wigi­lie, w cza­sie któ­rych skła­da się świą­tecz­ne życze­nia i dzie­li się opłat­kiem. Okres Adwen­tu i Boże­go Naro­dze­nia uczy nas peda­go­gii przy­ję­cia tego nie­spo­dzie­wa­ne­go gościa, któ­ry przy­cho­dzi, aby nas pod­nieść z upad­ku, z kolan i nazy­wa nas przy­ja­ciół­mi, brać­mi. Nazy­wa nas ucznia­mi i chce nas posy­łać do tego pogrą­żo­ne­go w ciem­no­ściach świa­ta z całą mocą zbaw­czą, ze wszyst­kim potrzeb­ny­mi łaska­mi. Bóg obec­ny jest w histo­rii każ­de­go czło­wie­ka, bar­dziej niż nam się wyda­je. On zna nas do ostat­niej komór­ki nasze­go cia­ła, do ostat­nie­go nasze­go tchnie­nia. Nie dostrze­ga­my Go, ponie­waż nasza dusza jest cho­ra. Zamiast Ducha Świę­te­go zamiesz­ku­ją ją róż­ne demo­ny. (…) Tam gdzie jest Bóg, tam jest tak­że radość. Tym­cza­sem, tak czę­sto nie jeste­śmy już nawet zdol­ni, aby cze­kać na Jego przyj­ście. Pod­da­li­śmy się ryt­mo­wi han­dlu, a nie roku litur­gicz­ne­go, któ­ry uka­zu­je, jak wyglą­da­ją pory Boże­go Roku. Nie umie­my już cier­pli­wie cze­kać na uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia. (…) Prze­dłu­że­niem każ­dej Eucha­ry­stii powin­na być ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, gdzie prze­by­wa żywy, nie­ustan­nie dzia­ła­ją­cy Bóg. (…) Ci, któ­rzy zaczną ado­ro­wać dozna­ją uzdro­wie­nia. Nie trze­ba dużo mówić. Wystar­czy jedy­nie cze­kać w ciszy i spo­ko­ju. Dwie kocha­ją­ce się oso­by nie muszą do sie­bie wie­le mówić. Rozu­mie­ją się bez słów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w para­fii św. Jana Kan­te­go w Legio­no­wie, 15 XII 2013 r.