Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg nas szuka

Naro­dze­nie Jezu­sa, Boże­go Syna, jest szu­ka­niem czło­wie­ka. Bóg posta­no­wił nas poszu­kać na spo­sób ludz­ki. Bóg sta­je się czło­wie­kiem dla nas, sta­je się doty­kal­ny, zro­zu­mia­ny, otwie­ra przed nami per­spek­ty­wę dzie­cięc­twa Boże­go. Cza­sy się zmie­nia­ją, a Ewan­ge­lia Chry­stu­sa zawsze jest pięk­na i fascy­nu­ją­ca. Głów­ne nie­bez­pie­czeń­stwo na dro­dze do zba­wie­nia jest wte­dy, kie­dy zaczy­na się zło nazy­wać dobrem. Bar­dziej nie­bez­piecz­ny jest ten nie­przy­ja­ciel, któ­ry nie ata­ku­je wprost, ale schle­bia. Meto­dy są bar­dziej wysu­bli­mo­wa­ne. Dzi­siaj jest atak i nie uda­waj­my, że nie widzi­my, na szczę­ście widzi­my. Jest zdro­wiej, lepiej, że nas kry­ty­ku­ją, niż gdy­by mie­li nas chwa­lić. (…) I dzi­siaj żyje­my w cza­sach, że pró­bu­ją nam wmó­wić, że mał­żeń­stwo mię­dzy męż­czy­zną i kobie­tą jest prze­sta­rza­łe, że wier­ność Bożym przy­ka­za­niom, że świę­to­wa­nie dnia Pań­skie­go jest prze­sta­rza­łe. (…) Obu­dzo­ne spo­łe­czeń­stwo zauwa­ży bie­da­ka obok sie­bie, potrze­bu­ją­ce­go pomo­cy, przyj­dzie z pomo­cą, a nie będzie tyl­ko ego­istycz­nie wpa­trzo­ne w sie­bie. I to jest naśla­do­wa­nie Chry­stu­sa, to dla­te­go Chry­stus przy­szedł na zie­mię.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Paster­ki, Archi­ka­te­dra Prze­my­ska, 25 XII 2013 r.