Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziecko jest największym darem Boga dla rodziny

Ks. Bp Anto­ni Dłu­gosz Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej

Dzie­ci, będąc skar­bem od Pana Boga, win­ny wycho­wy­wać się w obec­no­ści oboj­ga rodzi­ców:
ojca i mat­ki. Powo­ła­niem rodzi­ców jest takie wycho­wa­nie dziec­ka, aby w przy­szło­ści, zakła­da­jąc wła­sną rodzi­nę, mogło ono prze­ka­zać swo­im dzie­ciom to wszyst­ko, co otrzy­ma­ło wcze­śniej od nich. Nikt nie może ode­brać rodzi­com pra­wa for­ma­cji dziec­ka do pew­ne­go wie­ku, przy­naj­mniej do wie­ku doj­rze­wa­nia, ponie­waż póź­niej dzie­ci za swój roz­wój bio­rą odpo­wie­dzial­ność same. Ojciec i mat­ka muszą pamię­tać o tym, że dziec­ko będąc darem jest przede wszyst­kim wiel­kim zada­niem dla rodzi­ców. To na nich spo­czy­wa obo­wią­zek nie tyl­ko trosz­cze­nia się o dobra mate­rial­ne, egzy­sten­cję dziec­ka, ale przede wszyst­kim o pogłę­bia­nie jego życia ducho­we­go i inte­lek­tu­al­ne­go. Rodzi­ce mają, jako nauczy­cie­le i wycho­waw­cy, towa­rzy­szyć dziec­ku. To jest sza­le­nie waż­ne. (…) Szcze­gól­nie dzi­siaj, kie­dy Pol­ska wymie­ra, kie­dy jest wię­cej zgo­nów niż uro­dzin, trze­ba aby spo­łe­czeń­stwo na pierw­szym miej­scu trosz­czy­ło się o rodzi­nę; by rodzi­ce mie­li odpo­wied­nie wyna­gro­dze­nia, a świad­cze­nia na dzie­ci były o wie­le więk­sze. Jeże­li wła­dza pań­stwo­wa trosz­czy się o rodzi­ny i o dzie­ci, to jest szan­sa na to, że Pol­ska sta­nie się sil­nym pań­stwem, z któ­rym sąsied­nie naro­dy będą się liczy­ły. (…).

Frag­ment roz­wa­żań zamiesz­czo­nych na stro­nie Kurii Metro­po­li­tal­nej w Czę­sto­cho­wie, 26 XII 2013 r.