Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wszystkich przyprowadzić do Jezusa

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jezus wkro­czył w mrocz­ne dzie­je świa­ta i czło­wie­ka jako świa­tłość. To Jego pierw­szy i wymow­ny sym­bol. (…) Jezus wkro­czył rów­nież w dzie­je świa­ta jako życie, bo to On osta­tecz­nie wypro­wa­dził czło­wie­ka z kra­iny śmier­ci, odno­sząc nad nią rady­kal­ne i osta­tecz­ne zwy­cię­stwo. On sam powie­dział o sobie i o wszyst­kich, do któ­rych został posła­ny, a więc o nas samych: „Ja przy­sze­dłem po to, aby mie­li życie, i mie­li je w obfi­to­ści” (…). Św. Jan dostrze­gał w Jezu­sie Chry­stu­sie życie i świa­tło, ale nie­mniej prze­ni­kli­wie dostrze­gał w świe­cie siły mrocz­ne, siły zła, grze­chu i śmier­ci, któ­re rady­kal­nie odrzu­ca­ją Zba­wi­cie­la czło­wie­ka i Jego Dobrą Nowi­nę. (…) Wie­my z dzie­jów ostat­nich dwóch tysię­cy lat, że nurt sprze­ci­wu i odrzu­ca­nia orę­dzia Ewan­ge­lii jest cały czas obec­ny w dzie­jach czło­wie­ka. Nie powin­ni­śmy się więc dzi­wić, że kon­te­sta­cja Jezu­sa, kon­te­sta­cja Jego Kościo­ła ujaw­nia się rów­nież w naszych cza­sach i towa­rzy­szy naszym doświad­cze­niom wia­ry. Ta sytu­acja jesz­cze bar­dziej zachę­ca nas i zobo­wią­zu­je do dawa­nia bar­dziej wyraź­ne­go świa­dec­twa wia­ry, nadziei i miło­ści, aby przy­pro­wa­dzić do Jezu­sa wszyst­kich wąt­pią­cych, roz­cza­ro­wa­nych, sto­ją­cych z boku, zagu­bio­nych. Taka powin­na być nasza chrze­ści­jań­ska odpo­wiedź.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia, Kate­dra Wawel­ska, 25 XII 2013 r.