Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Na począt­ku publicz­nej dzia­łal­no­ści Pan Jezus przyj­mu­je chrzest z rąk Jana w Jor­da­nie. Jan wzbra­niał się: „To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jan, poprzed­nik Pana Jezu­sa, wzy­wał naród wybra­ny do nawró­ce­nia. Nawo­ły­wał, aby Izra­eli­ci pro­sto­wa­li ścież­ki swe­go życia. Gdy ujrzał Pana Jezu­sa, wyznał: „Oto Bara­nek Boży, któ­ry gła­dzi grze­chy świa­ta”. Chrzest Jano­wy był zna­kiem miło­sier­dzia i zna­kiem wej­ścia naro­du na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia. Pan Jezus przy­jął ten chrzest, ponie­waż jako Syn Boży Wcie­lo­ny przy­szedł, aby odpo­ku­to­wać wobec Ojca za grze­chy świa­ta. W cza­sie chrztu w Jor­da­nie obja­wił się Bóg w tajem­ni­cy Trój­cy. „Głos z nie­ba mówił: Ten jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w któ­rym mam upodo­ba­nie” (Mt 3,17). Otwo­rzy­ły się nie­bio­sa i uka­zał się Duch Boży jako gołę­bi­ca, przy­cho­dzą­cy na Pana Jezu­sa. Pan Jezus, odcho­dząc do Ojca po zmar­twych­wsta­niu, usta­no­wił Sakra­ment Chrztu. Pole­cił uczniom, aby szli na cały świat i udzie­la­li Chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Chrzest świę­ty zaj­mu­je waż­ne miej­sce w życiu chrze­ści­ja­ni­na i w życiu rodzi­ny. Przez Chrzest świę­ty sta­je­my się dzieć­mi Ojca Nie­bie­skie­go, brać­mi, sio­stra­mi Syna Boże­go, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go, a tak­że człon­ka­mi Kościo­ła świę­te­go. W rodzi­nie obcho­dzi­my uro­dzi­ny, imie­ni­ny; trze­ba byśmy pamię­ta­li o rocz­ni­cy Chrztu. Rodzi­ce win­ni przy­po­mi­nać dzie­ciom o łasce Chrztu, o księ­dzu, któ­ry udzie­lał tego sakra­men­tu, o rodzi­cach chrzest­nych. W dniu świę­ta Chrztu Pań­skie­go wspo­mi­na­my sło­wa Pana, któ­ry prze­ma­wia przez Iza­ja­sza: „Nie zła­mie trzci­ny nad­ła­ma­nej, nie zaga­si knot­ka o nikłym pło­my­ku” (Iz 42,3). To speł­ni się w Oso­bie Chry­stu­sa i to jest pro­gram dla życia w rodzi­nie. Bł. Jan Paweł II pisał: „Mał­żeń­stwo i rodzi­na chrze­ści­jań­ska budu­ją Kościół. W rodzi­nie bowiem oso­ba ludz­ka nie tyl­ko rodzi się i stop­nio­wo, poprzez wycho­wa­nie, wpro­wa­dza­na jest we wspól­no­tę ludz­ką, ale tak­że poprzez odro­dze­nie chrzciel­ne i wycho­wa­nie w wie­rze wpro­wa­dza­na jest w rodzi­nę Bożą, jaką jest Kościół” (Fami­lia­ris con­sor­tio, 15).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Będę pamię­tał o rocz­ni­cy Chrztu świę­te­go i przy­po­mnę o rocz­ni­cy człon­kom rodzi­ny, szcze­gól­nie dzie­ciom.