Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mt 3,13–17

Chrzest Jezusa

Jezus przy­szedł z Gali­lei nad Jor­dan do Jana, żeby przy­jąć chrzest od nie­go. Lecz Jan powstrzy­my­wał Go, mówiąc: To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie? Jezus mu odpo­wie­dział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypeł­nić wszyst­ko, co spra­wie­dli­we. Wte­dy Mu ustą­pił. A gdy Jezus został ochrzczo­ny, natych­miast wyszedł z wody. A oto otwo­rzy­ły Mu się nie­bio­sa i ujrzał Ducha Boże­go zstę­pu­ją­ce­go jak gołę­bi­cę i przy­cho­dzą­ce­go na Nie­go. A głos z nie­ba mówił: Ten jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w któ­rym mam upodo­ba­nie.
Roz­wa­ża­nie
Jezus pro­si Jana o chrzest. Pro­rok znad Jor­da­nu czu­je głę­bo­ką nie­sto­sow­ność tej sytu­acji i z prze­ko­na­niem stwier­dza: „To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie?”. I Pan wyja­śnia: „Pozwól TERAZ…”. Zwy­kle to my przy­cho­dzi­my do Jezu­sa i pro­si­my, prze­ko­na­ni, że On daje i powi­nien dawać. Aż nagle zmie­nia się porzą­dek rze­czy: to On pro­si, bym ja dał – TERAZ, by kie­dyś On mógł dawać bez koń­ca.

rs