Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Królowie spieszą, żeby odkryć prawdę

Zawsze się cie­szę, kie­dy ludzie się jed­no­czą, nie dzie­lą, nie kry­ty­ku­ją, nie ata­ku­ją, ale jeden dru­gie­go wspie­ra. (…) Niech z tego spo­tka­nia popły­nie do naszych serc prze­ko­na­nie, że coś waż­ne­go wyda­rzy­ło się w Betle­jem i że coś waż­ne­go się wyda­rza w ser­cu czło­wie­ka, ile razy idzie na spo­tka­nie z Bogiem. To wszyst­ko odby­wa się z oka­zji uro­dzin Pana Jezu­sa, któ­re­go chwa­li­my, któ­re­mu cześć odda­je­my, do któ­re­go histo­rycz­ne­go przyj­ścia nawią­zu­je­my. Orga­ni­zo­wa­ne 6 stycz­nia w całej Pol­sce Orsza­ki to bar­dzo cie­ka­wa i pięk­na ini­cja­ty­wa. Kró­lo­wie spie­szą do Betle­jem, żeby odkryć praw­dę, do któ­rej w koń­cu dotar­li umy­słem, wie­dzą, poszu­ki­wa­nia­mi i chcą tej praw­dzie oddać hołd. Pan Jezus mówił o sobie, że jest Dro­gą, Praw­dą i Życiem. My rów­nież przy­cho­dzi­my, żeby to odkryć. Niech z tego dzi­siej­sze­go spo­tka­nia popły­nie do naszych serc, umy­słów i sumień prze­ko­na­nie, że coś waż­ne­go wyda­rzy­ło się w Betle­jem, coś waż­ne­go wyda­rza się w ser­cu czło­wie­ka, ile razy idzie na spo­tka­nie z Bogiem, ile­kroć wybie­ra tę dro­gę, nie­kie­dy trud­ną, ale twór­czą, i ile­kroć opo­wia­da się za tym, żeby być z dru­gim czło­wie­kiem.

Frag­ment wypo­wie­dzi do uczest­ni­ków Orsza­ku
Trzech Kró­li, Jaro­sław, 6 I 2014 r.