Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg nie ogranicza wolności człowieka

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Bóg nie zagra­żał nigdy i nie zagra­ża czło­wie­ko­wi, bo prze­cież nie może nisz­czyć swe­go naj­pięk­niej­sze­go dzie­ła, któ­re posta­wił u szczy­tu stwo­rze­nia. Bóg nicze­go nam nie zabie­ra, a wszyst­ko daje. Wszyst­ko mamy od Nie­go. On uczy­nił nas wol­ny­mi i do tego stop­nia sza­nu­je naszą wol­ność, że może­my Mu powie­dzieć „nie”. Ale – może­my zapy­tać – co wte­dy w zamian zysku­je­my? Nie zysku­je­my nic, nato­miast pod­wa­ża­my pod­sta­wy nasze­go życia. Bo prze­cież od Boga wyszli­śmy i do Boga zmie­rza­my. I tyl­ko na Nim może­my budo­wać i przy­go­to­wy­wać naszą osta­tecz­ną przy­szłość. Bóg nie ogra­ni­cza wol­no­ści czło­wie­ka. Pra­wo Boże, wypi­sa­ne w ser­cu i sumie­niu czło­wie­ka, jest dro­go­wska­zem, byśmy się nie zagu­bi­li, szli wła­ści­wą dro­gą i zmie­rza­li do celu. Dla­te­go praw­dzi­wą mądro­ścią czło­wie­ka i każ­dej spo­łecz­no­ści jest sza­no­wa­nie Boże­go pra­wa. To jest fun­da­ment wszel­kich ludz­kich praw, regu­lu­ją­cych współ­ży­cie czło­wie­ka, rodzi­ny, spo­łe­czeń­stwa i naro­du. Przy­po­mi­na­nie o tym zwłasz­cza ludziom sta­no­wią­cym pra­wa jest naszą świę­tą powin­no­ścią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Świę­tej Bożej
Rodzi­ciel­ki Maryi, Łagiew­ni­ki, 1 I 2014 r.