Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 49,3.5–6; 1 Kor 1,1–3; J 1,29–34

Duch Święty spoczął na Jezusie

Fot. Z. Kiresz­tu­ra

Jan zoba­czył Jezu­sa, nad­cho­dzą­ce­go ku nie­mu, i rzekł: Oto Bara­nek Boży, któ­ry gła­dzi grzech świa­ta. To jest Ten, o któ­rym powie­dzia­łem: Po mnie przyj­dzie Mąż, któ­ry mnie prze­wyż­szył god­no­ścią, gdyż był wcze­śniej ode mnie. Ja Go przed­tem nie zna­łem, ale przy­sze­dłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się obja­wił Izra­elo­wi. Jan dał takie świa­dec­two: Ujrza­łem Ducha, któ­ry jak gołę­bi­ca zstę­po­wał z nie­ba i spo­czął na Nim. Ja Go przed­tem nie zna­łem, ale Ten, któ­ry mnie posłał, abym chrzcił wodą, powie­dział do mnie: „Ten, nad któ­rym ujrzysz Ducha zstę­pu­ją­ce­go i spo­czy­wa­ją­ce­go nad Nim, jest Tym, któ­ry chrzci Duchem Świę­tym”. Ja to ujrza­łem i daję świa­dec­two, że On jest Synem Bożym.
Roz­wa­ża­nie
Kto pró­bo­wał pod­jąć rady­kal­ny post, poskro­mić natu­ral­ne pra­gnie­nie wygo­dy czy też zacho­wać sta­łość w codzien­nym tru­dzie, a wszyst­ko za cenę rezy­gna­cji z tego, do cze­go mamy pra­wo, ten zro­zu­mie pro­ro­ka Jana znad Jor­da­nu, zro­zu­mie ska­lę jego oso­bi­ste­go wysił­ku i wyrze­cze­nia. Nie­ko­niecz­nie jed­nak zro­zu­mie poko­rę pro­ro­ka, gdy ten oznaj­mia, że jego celem jest wska­zać na Tego, któ­ry prze­wyż­sza go god­no­ścią. Zbyt czę­sto tru­dząc się ponad mia­rę ocze­ku­je­my uzna­nia. Pro­rok potra­fił dys­kret­nie zejść na dal­szy plan, by Ten, komu słu­ży, był widocz­ny bez żad­ne­go cie­nia.

rs